Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Bekijk de raadsagenda's en onderwerpen t/m maart 2018 .

Gemeente Nijmegen streeft ernaar alle producten digitaal toegankelijk aan te bieden.
De website nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl wordt regelmatig gecontroleerd en door onafhankelijke deskundigen getoetst.
Gevonden knelpunten worden duurzaam opgelost.
U kunt de status van digitale toegankelijkheid van nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl bekijken in de toegankelijkheidsverklaring

Presidium
Het Presidium beoordeelt de agenda Politieke Avond. De burgemeester is adviseur van het Presidium.
●Charlotte Brand (plaatsvervangend voorzitter van de raad, PvdA)
●Marieke Smit (GroenLinks)
●Rosalie Thomassen (Stadspartij DNF)
●Maarten Bakker (VVD)
●Biljana Markovic (SP)


Auditcommissie
Deze commissie houdt zich onder andere bezig met de accountantscontrole, koersdocument, stadsbegroting, voortgangsmonitor en stadsrekening en risicomanagement
●Sanne Buursink - de Graaf (VVD)
●Michelle van Doorn (ODV)
●Ayse Terzi (GroenLinks)
●Wendy Grutters (Stadspartij DNF)
●Jeanette Geers (SP)
●Adam Galijasevic (PvdA)


Commissie grondexploitatie grote binnenstedelijke projecten
Deze commissie volgt alle ontwikkelingen over de grondexploitatie Waalsprong en Waalfront en adviseert de raad hierover.
●Gwen Steuten (CDA)
●Michiel van Hoof (D66)
●Toon van Gent (D66)
●Marieke Smit (GroenLinks)
●Diede Beumer (GroenLinks)
●Paul Eigenhuijsen (VoorNijmegen.NU)
●Frank de Gram (PvdD)
●Eline Lauret (PvdD)
●Rosalie Thomassen (Stadspartij DNF)
●Dennis Walraven (VVD)
●Maarten Bakker (VVD)
●Hans van Hooft (SP)
●Charlotte Brand (PvdA)
●Mika Kraft (PvdA)
●Yurre Wieken (SP)
●Ruud Sewpersad (Stadspartij DNF)
●Michelle van Doorn (ODV)


Commissie voor geloofsbrieven
De commissie voor geloofsbrieven adviseert de gemeenteraad over de toelating van nieuwe raadsleden, wethouders en fractievolgers. De commissie onderzoekt de geloofsbrieven die bewijs leveren voor de integriteit (betrouwbaarheid) van een persoon.
●Lusanne Bouwmans (D66)
●Diede Beumer (GroenLinks)
●Delano van Luik (CDA)

U kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeenteraad.


Inspreken bij een politieke avond
Wilt u in gesprek met de raad over een bepaald onderwerp? Dan kunt u zich opgeven voor de inspraakronde tijdens een Politieke Avond.


Tijdens de inspraak gaat u in gesprek met de raadsleden over een onderwerp naar keuze. U start met een korte pitch (3 minuten) waarin u uw onderwerp, idee of probleem kort toelicht. Vervolgens kunnen de raadsleden u vragen stellen met met u in gesprek. De input van de gesprekken kan de raad meenemen naar de volgende ronde om hier verder met elkaar over door te praten.


We vragen u om (bij voorkeur) uiterlijk maandag voorafgaand aan de politieke avond aan te melden ivm de planning via griffie@nijmegen.nl
Geef daarbij het volgende door:
-Uw naam en of u namens uzelf of een organisatie spreekt
-Het onderwerp
-Uw emailadres

-Uw telefoonnummer


De inspraak wordt uitgezonden in beeld en geluid via de website.


Brief aan de raad
Wilt u een onderwerp, idee of probleem onder de aandacht aan van de raad brengen, dan kun u een brief sturen/mailen.
Deze brief kunt u mailen naar griffie@nijmegen.nl of opsturen per post naar:


Gemeente Nijmegen
t.a.v. de gemeenteraad
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen


We plaatsen uw brief als ingekomen stuk op de agenda van de raad op internet (uw persoonsgegevens worden verborgen). Uw brief wordt als mededeling aan de raad voorgelegd of doorgezet naar het college voor beantwoording.


Petitie
Een petitie is een lijst met handtekeningen van inwoners, die iemand op eigen initiatief kan aanbieden aan het bestuur. Met een petitie kunt u laten zien dat veel mensen het met u eens of oneens zijn over een bepaald onderwerp in de gemeente Nijmegen. U kunt deze insturen via griffie@nijmegen.nl

Gast van de Raad:
Om kennis te maken met het werk van de raad organiseren we een aantal keer per jaar het programma Gast van de Raad tijdens een politieke avond. Wilt u meer weten over de gemeentepolitieke en kennismaken met een raadslid?
Geef u dan op voor Gast van de Raad en krijg een kijkje achter de schermen bij de politieke avond.


Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met de griffie: griffie@nijmegen.nl


Programma's voor scholen:
Er zijn diverse activiteiten en programma's voor scholen die meer willen weten over de politiek en gemeentebestuur.


Schoolbezoek
Breng met de klas een bezoek aan de raadzaal. Een raadslid vertelt meer over zijn of haar werk en over de gemeenteraad. Ook wordt er een debat geoefend met de leerlingen. Het programma kunnen we aanpassen aan de leeftijd en opleidingsniveau.


Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met de griffie: griffie@nijmegen.nl


Democracity
Dit programma wordt verzorgd door ProDemos
waarbij basisschoolleerlingen samen bouwen aan een fictieve stad: gaan ze voor bedrijven of juist veel groen? Liever een groot ziekenhuis of toch een middelbare school? Het budget is beperkt dus helaas kan niet alles een plaats krijgen. Tijd dus om samen keuzes te maken. Het programma wordt gespeeld in de raadzaal van het gemeentehuis.


Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen ProDemos: democracity@prodemos.nl

De gemeenteraad vergadert bijna elke woensdag. De vergadercyclus van de raad bestaat uit 3 woensdagavonden. Hieronder worden de verschillende avonden omschreven.

  1. Inspraak en gespreksrondes
    Tijdens deze avond is er gelegenheid om in te spreken. Bewoners en belanghebbenden kunnen in gesprek gaan met de raad over verschillende onderwerpen. De input uit deze gesprekken kan de raad meenemen in het besluitvormingsproces.
    Deze avond is er ook de gelegenheid voor raadsleden tot het stellen van vragen aan het college tijdens het vragenhalfuurtje. En is er ruimte voor toelichtingen en presentaties aan de raad.

De avond start meestal om 18.00 uur.
2. Gespreksronde
Een week later staat er weer een gespreksronde gepland. De raad voert gesprekken over uiteenlopende onderwerpen. Vaak zijn dit ook onderwerpen die vorige week bij inspraak aan bod zijn gekomen of waar een technische toelichting over is gegeven. Daarnaast is er ook ruimte voor vergaderingen op locatie of werkbezoeken van de raad bij bijvoorbeeld instellingen of in de wijken en in de stad.
Bij elk gesprek zit een vertegenwoordiger van de politieke partij die namens zijn of haar partij het woord voert. Dit kan een raadslid zijn of een fractievolger. Is het onderwerp voldoende besproken? Dan schuift het door naar de besluitronde, die de laatste week plaatsvindt, waar de raad een besluit neemt over het onderwerp. Het kan ook voorkomen dat er tijdens de besluitronde eerst nog verder over het onderwerp wordt gedebatteerd.


Deze avond start meestal 18.00 uur.
3. Besluitronde
Twee weken later, op woensdagavond, staat de besluitronde centraal. Alle raadsleden komen bijeen in de raadzaal voor een debat over 1 of meerdere onderwerpen. Vervolgens nemen ze ook een besluit over dit onderwerp. Dit zijn voornamelijk onderwerpen die voortkomen uit de eerder gevoerde gesprekken en weken hiervoor.


De besluitronde start om 19.30 uur.

Bezwaar maken (gemeenteraad)
Het kan gebeuren dat de gemeenteraad een besluit neemt waar u het niet mee eens bent. U kunt dan een bezwaarschrift indienen. Hiervoor gelden twee regels:
- de gemeente moet het bezwaarschrift binnen 6 weken na het genomen besluit ontvangen
- u bent de belanghebbende (u kunt aantonen dat het raadsbesluit u schade toebrengt)


Commissie:
Een speciale commissie handelt de bezwaarschriften af. Heeft u vragen? Neem dan contact op met René Pfennings, secretaris van de commissie voor bezwaarschriften via 024-329 32 51 of er mail r.pfennings@nijmegen.nl


Klacht indienen (gemeenteraad)
Heeft u een klacht over de gemeenteraad of medewerker van de griffie? Dan kunt u een brief sturen aan:


Gemeente Nijmegen
t.a.v. Gemeenteraad
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen


In het onderwerp geeft u aan dat het om een klacht gaat. In de brief vertelt u waarover u klaagt: wat is er volgens u niet goed gegaan en wie waren daarbij betrokken?


Voor klachten die niet over de gemeenteraad gaan maar over de gemeentelijke dienstverlening of het optreden van een gemeentelijk ambtenaar of bestuurder verwijzen we u naar onderstaande link.

Als inwoner van Nijmegen kun je een idee of onderwerp indienen bij de gemeenteraad. De gemeenteraad gaat hier vervolgens over in gesprek en stemt over jouw idee of onderwerp. Je kunt dit doen via een burgerinitiatief waarbij je een voorstel instuurt met een concreet idee voor Nijmegen, waarbij ook een schatting is van de kosten en hoe het plan uitgevoerd kan worden. Over een burgerinitiatief neemt de gemeenteraad altijd een besluit.
Wil je alleen een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad plaatsen, dan kun je gebruik maken van burgeragendering. Dit hoeft geen concreet plan te zijn, maar een onderwerp waarvan u het belangrijk vindt dat de gemeenteraad hierover in gesprek gaat.


Lees hier meer over het indienen van een burgerinitiatief of burgeragendering

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u hierover een referendum beginnen. Een referendum is een stemming onder de inwoners van Nijmegen over een besluit van de gemeenteraad.Meer informatie over het indienen van een referendum of even actueel referendum waar u over kunt stemmen vindt u hier:

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De Nijmeegse gemeenteraad is gekozen door inwoners van de stad en bestaat uit 39 leden.


De gemeenteraad heeft 3 taken:

  • Vaststellen grote lijnen voor het beleid van de gemeente
  • Controleren of het college van burgemeester en wethouder zijn taken goed uitvoert
  • Optreden als vertegenwoordiger van de inwoners van Nijmegen

De gemeenteraad vergadert bijna elke woensdag met verschillende rondes.

De Euregio Rijn-Waal is een gemeenschappelijke regeling. Zo’n 61 Duitse en Nederlandse gemeenten, regionale overheden en organisaties (op vrijwillige basis) zijn lid.


De Euregio heeft onder andere de volgende doelen:
●Het sterker maken van de internationale samenwerking, met name over de grens met Duitsland
●Het verkleinen van (politieke) verschillen
●Het stimuleren van sociale contacten tussen Duitsers en Nederlanders in de grensregio
●Het geven van adviezen aan burgers en organisaties in Nederlands-Duitse zaken
●Het vertegenwoordigen van de belangen van de grensregio’s en hun bewoners.


Leden:
●Hubert Bruls
●Sander van der Goes (GroenLinks)
●Frank de Gram (PvdD)
●Eric Bender (Stadspartij DNF)