Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Termijnagenda Raad

Beleidskader regionaal Arbeidsmarktbeleid ’24-‘27

ID
601
Onderwerp
Beleidskader regionaal Arbeidsmarktbeleid ’24-‘27
Programma
  • Werk en Inkomen
Portefeuillehouder
  • J. Brom
Streefdatum college
7-11-2023
Streefdatum raad
31-1-2024
Afgedaan
Afgedaan
Stand van zaken
Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024: 1. Het regionaal Beleidskader arbeidsmarkt- en re-integratie 2024-2027 ‘Klaar voor nieuwe kansen!’ vast te stellen, waarin we: a. prioriteit leggen bij interventies voor de (kwalitatieve) mismatch op de arbeidsmarkt; b. de dienstverlening aan werkzoekenden verbreden en intensiveren; c. de inzet van participatiecoaches mogelijk maken via lokale afspraken in de dienstverleningsovereenkomst; d. de positie van WerkBedrijf in het netwerk van de arbeidsmarktregio versterken, in het bijzonder naar het economisch veld. 2. De taken van WerkBedrijf als volgt te financieren: a. de daartoe bestemde rijksmiddelen voor re-integratie in de algemene uitkering, (cluster Participatie) naar WerkBedrijf over te hevelen; b. de hoogte van de onder 2a. genoemde middelen voor re-integratie vanaf 2025 te bepalen aan de hand van de objectieve rekentool zoals die landelijk is ontwikkeld; c. van het onder 2b. genoemde budget 15% te bestemmen voor lokale afspraken; d. de overige budgetten voor de taken Sociale Werkvoorziening, nieuw beschut, loonkostensubsidies en arbeidsmatige dagbesteding volgens de bestaande afspraken over te hevelen naar WerkBedrijf; e. WerkBedrijf vanaf 2025 een regionale, structurele taakstellende bezuiniging op te leggen van € 1,2 miljoen; f. in de jaren 2025 en 2026 de korting op het rijksbudget voor Begeleiding beschut werk in mindering te brengen op de taakstellende bezuiniging onder 2e. De gemeente Nijmegen in 2025 en 2026 de overige gemeenten in Rijk van Nijmegen financieel te laten compenseren voor € 500.000 respectievelijk € 250.000; WerkBedrijf de opdracht te geven om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om extra middelen uit de publieke of private sector te genereren en hierover in 2024 te rapporteren.