Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Lozing afvalwater door schepen

ID
1762
Titel
Lozing afvalwater door schepen
Agendapunt
Gebr. van Lymborchkamer 2023 (2. Opiniëren - Startnotitie Water- en Rioolplan)
woensdag 6 september 18:00 tot 20:00
Toezegging
Wethouder komt schriftelijk terug op de vraag of er voldoende capaciteit is om de lozing van afvalwater door schepen volgens de regels te laten verlopen.
Portefeuillehouder
  • J.P. Broeren
Beleidsveld
  • Openbare Ruimte
Medewerker
Deadline
Stand van zaken
Er is een vraag gesteld over voldoende capaciteit van de gemeente Nijmegen om lozing van afvalwater door schepen te volgen en te handhaven. In het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2023 (met verlenging tot en met 2025) wordt het volgende aangegeven: “ Bestaande bebouwing (inclusief woonschepen en woonboten*) die onvoldoende gezuiverd afvalwater loost op of in de bodem of op oppervlaktewater, wordt eveneens op openbare stelsels of voorzieningen aangesloten.” De gemeente Nijmegen heeft voor alle woonboten in het Meertje, Passantehaven en Oostkanaaldijk voorzien van rioolpompen of rioolgemalen om het afvalwater in te zamelen en te transporteren naar de rioolwaterzuivering. Voor de Waalhaven wordt dit gerealiseerd als onderdeel van alle ontwikkelingen die daar spelen. Woonboten en scheepvaart liggen in het water van Rijkswaterstaat die daar ook bevoegd gezag van is. Het is de taak van Rijkswaterstaat om toezicht te houden van het op een correcte manier lozen van afvalwater. Hierin speelt de gemeente Nijmegen geen rol.
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening