Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitronde (raadsvergadering)

woensdag 27 maart 2024

19:30 - 22:25
Locatie

Stadhuis - Raadzaal

Voorzitter
H. Bruls

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 maart 2024:
  Voorstellen aanvaard

  - Aan de agenda zijn toegevoegd;


  1. het Raadsvoorstel Toelaten raadslid D66 als agendapunt 5.1
  2. het Raadsvoorstel Benoeming fractievolger SP als agendapunt 5.2
   - De heer de Gram doet een ordevoorstel om het Raadsvoorstel Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Nijmegen West -12 (Fanfarestraat 51-53) (07/2024) als stemstuk te behandelen in plaats van als hamerstuk.
   - Er wordt vandaag gewerkt met spreektijd vanaf het eerste debatstuk.


  De volgende punten zijn niet in de raadskamers behandeld en voorgesteld wordt om deze als hamerstuk te behandelen:
  4.1 t/m 4.4, 4.6 en 4.7

 3. 3

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 maart 2024:
  Voorstellen aanvaard

 4. 4

  Hamerstukken worden niet inhoudelijk besproken maar alleen vastgesteld.

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 maart 2024:


  Voor de punten 4.1 t/m 4.4, 4.6 en 4.7 is geen spreektijd gevraagd en daarmee is ingestemd met de voorstellen.

 5. 4.1

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 maart 2024:
  Conform besloten

 6. 4.2

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 maart 2024:
  Conform besloten

 7. 4.3

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 maart 2024:
  Conform besloten

 8. 4.4

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 maart 2024:


  1. De zienswijzebrief met onderwerp Dekkingsplan 2024-2027 van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (hierna VRGZ) vast te stellen, waarmee we laten weten geen opmerkingen te hebben op de inhoud. Wel benadrukken we een tweetal noties om ook de uitwerking van het plan blijvend te kunnen monitoren;
  - De nieuwe systematiek van gebiedsgerichte opkomsttijden dient goed geëvalueerd te worden;
  - De impact van dit plan op de brandweermedewerkers verdient speciale aandacht.

 9. 4.6

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 maart 2024:
  Een suppletie-uitkering uit het Gemeentefonds voor de gemaakte kosten in het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten bij het Rijk aan te vragen.

 10. 4.7

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 maart 2024:


  1. Het bestemmingsplan Nijmegen Hof van Holland Centrumgebied - 2 (woningbouw) gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0268.PH26002-VG01 met bijbehorende bestanden;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening;
  3. Vaststellen dat de Crisis- en herstelwet op de procedure van toepassing is.

 11. 5
  BENOEMINGEN
 12. 5.1

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 maart 2024:


  Mevrouw M. Synhaeve per 27 maart 2024 in de tijdelijk vrijgevallen vacature van mevrouw L.A.C.M. Bouwmans toe te laten tot lid van de gemeenteraad van de gemeente Nijmegen.

 13. 5.2

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 maart 2024:


  Te benoemen tot fractievolger op voorwaarde dat de commissie voor geloofsbrieven een positief advies heeft gegeven:


  Op voordracht van de fractie van de SP:
  1. S. (Suleha) Esen

 14. 6
  Vragen van raadsleden aan het college
 15. 7
  DEBATSTUKKEN
 16. 7.1

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (5), Fractie GroenLinks (8), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie Stadspartij Nijmegen (7)
  tegen
  Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie ODV (1), Fractie SP (2), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Geamendeerd raadsbesluit d.d. 27 maart 2024:


  1. De gebiedsvisie ‘Koers voor de Binnenstad’ vast te stellen, waarin als belangrijkste inhoud wordt vastgelegd dat:
  a. We kiezen voor een verblijfsvriendelijke binnenstad met meer ruimte voor de
  voetganger, groen en verblijven.
  b. We kiezen voor een toekomstbestendige binnenstad met een stevige
  groenstructuur, door het planten van extra bomen, bloemen en struiken.
  c. We beschermen onze parken en erfgoed in de binnenstad. Dit doen we door op termijn alleen nog passende evenementen toe te staan in het Valkhofpark. We behouden de Vierdaagsefeesten in het Valkhof- en Hunnerpark. Om ruimte te blijven behouden voor evenementen, gaan we tegelijkertijd voor evenementen die niet meer passen in het Valkhofpark op zoek naar geschikte alternatieve locaties in de binnenstad waar de organiserende partijen ook akkoord mee kunnen gaan. Totdat een geschikte locatie is gevonden, hebben de evenementen het recht om in het Valkhofpark te blijven. Dit recht vervalt bij de start van het opknappen van het Valkhofpark.
  d. We kiezen voor een goede balans van functies in de binnenstad. Het toevoegen van woningen in de binnenstad mag niet ten koste gaan van de economische functies en de openbare ruimte. We staan in winkelstraten zoals de Burchtstraat en Augustijnenstraat lichte horeca toe.
  e. De markt is een toegevoegde waarde voor de functiemix in de binnenstad. We kiezen ervoor deze te behouden in de binnenstad.
  f. We kiezen er voor om bij de uitvoering van het vergroenen van de binnenstad
  (herinrichtingen: totaal 15 miljoen) de locaties ‘Burchtstraat, Augustijnenstraat,
  (bus)plein 44’, en Joris Ivensplein voorrang te geven op de andere locaties.


  2. Een soepele overgang van een binnenstad met veel autogebruik naar een autoluwe omgeving is het uitgangspunt. De transformatie van de binnenstad wordt daarom stapsgewijs uitgevoerd, een essentiële randvoorwaarde is voldoende aantrekkelijke, betaalbaar en toegankelijke alternatieve mobiliteitsoplossingen om de bereikbaarheid op een effectieve manier te waarborgen, met behoud van bezoekerscapaciteit, bereikbaarheid voor alle doelgroepen en economische en sociale vitaliteit.


  3. Met het vaststellen van deze visie nemen we een besluit over de uitvoering van fase 1 als benoemd in de gebiedsvisie Koers voor de Binnenstad op pagina 33 onder het kopje verblijfsvriendelijk: "Eerst gaan we vanaf 2024 aan de slag in het gebied dat nu binnen de roadbarriers ligt".


  4. Wij geven uitvoering aan het dictum 1 van de door de raad aanvaarde motie "Bewoners en ondernemers op eerlijke afstand" op 7 juni 2023": "In de onderzoeken die nog komen gaan naar onder andere gevolgen voor parkeerdruk en het uitwerken van een uitvoeringsplan 'verblijfsvriendelijke binnenstad' ook het uitbreiden van parkeercapaciteit nabij het centrum en transferia betrekken en te berekenen". We zetten daarom naast transferia ook in op het onderzoeken over het uitbreiden van parkeercapaciteit nabij het
  centrum en houden daarbij de mogelijkheden voor kort parkeren of gelijkwaardige alternatieven die de binnenstad economisch en sociaal vitaal houden in het oog. Hierbij zal speciale aandacht worden besteed aan de doelgroepen voor kort verblijf in de binnenstad, en hierover zal gerapporteerd worden aan de Raad.


  5. Het college presenteert een plan voor de opvolgende fases na fase 1 van de implementatie van de Koers voor de Binnenstad, inclusief alternatieven voor bereikbaarheid. De eerstvolgende fase zal zich concentreren op de ringstraten, gevolgd door of aansluitend op de Bloemerstraat, Smetiusstraat en Regulierstraat. Dit plan zal specifiek aangeven welk gebied wordt bestreken en welke maatregelen het college voorstelt, zoals vergroening, het bevorderen van autoluwe straten als ook aandacht voor het behouden van aantrekkelijke alternatieven voor bereikbaarheid. Ook bij de planning van de volgende fasen van de Koers voor de Binnenstad zal het college putten uit eerdere ervaringen en zorgen voor een solide financiële onderbouwing. Voordat tot uitvoering wordt overgegaan, zal het college dit plan inclusief geleerde lessen van de voorgaande fases steeds presenteren aan de gemeenteraad alvorens tot uitvoering over te gaan. Daarin neemt het college in ieder geval de volgende dingen mee:
  a. Het college presenteert dit plan/deze plannen aan de raad
  b. Participatie van belanghebbenden is een integraal onderdeel van elke fase. Hierbij zal input worden verzameld en duidelijk worden gemaakt hoe deze al dan niet is verwerkt in de voorstellen.
  c. Geleerde lessen en successen uit eerdere fases worden geïntegreerd met actuele onderzoeken en informatie, zoals metingen en (tussentijdse) evaluaties. Dit helpt ons om voortdurend te leren van de aanpak van de transformatie en alle daarmee samenhangende aspecten.
  d. Deze plannen omvatten, indien nodig, ook de financiële aspecten voor deze fase/fasen, waaronder kosten voor vergroening, verkeersbeperkende maatregelen, en het onderhoud ervan, evenals bijkomende uitgaven zoals extra leges voor terrassen. Naast de initiële investeringen bevatten de verschillende stappen ook prognoses van alle terugkerende kosten, zoals die voor extra groenonderhoud en handhaving.


  6. Met de vaststelling van deze visie wordt besloten om over te gaan tot het verplaatsen van straatparkeren naar parkeergarages binnen het roadbarriergebied. Wat betreft de tarifering zoals voorgesteld in argument 1.1., zal het college een voorstel aan de raad presenteren en maakt daarin een afweging voor een zo geleidelijk mogelijk invoeringsmodel, neemt een vergelijking met abonnementstarieven van benchmarksteden op en beschrijft welke maatregelen er getroffen kunnen worden om bewoners te stimuleren om eerder gebruik te maken van parkeergarages.


  7. De passage uit het raadsvoorstel pagina 2 de zinsnede;" We beginnen klein, binnen het bestaande roadbarrier-gebied en breiden steeds verder uit richting de singels."


  Te vervangen door de tekst
  _"We beginnen klein, binnen het huidige roadbarrier-gebied. Voor het vervolg presenteert en bespreekt het college een fasenplan aan en met de raad waarin voldoende aantrekkelijke alternatieven worden beschreven om de bereikbaarheid van de binnenstad te waarborgen voor alle doelgroepen en doeleinden en als beschreven conform voorgesteld in beslispunt_5."


  8. In het Raadsvoorstel pagina 1, onder kopje 1.1 Argumenten regel 17, de zinsnede:" Er kunnen géén nieuwe aanvragen voor parkeervergunningen in het centrum worden gedaan".


  Te vervangen door de tekst:
  "Het is niet mogelijk om nieuwe aanvragen voor parkeervergunningen in het
  gebied zoals gedefinieerd in fase 1, binnen de roadbarriers, in te dienen.

  Amendementen

  Titel
  Amendement De Waal, het mooist vanuit de bus
  Amendement Koers houden naar een bloeiende binnenstad met de raad als navigator, beslispunt 1 t/m 5, 7 en 8
  Amendement Koers houden naar een bloeiende binnenstad met de raad als navigator, beslispunt 6
  Amendement Zeg geen Dag tegen het Levenslied

  Moties

  Titel
  Motie Balans houden voor een bereikbare stad
  Motie De binnenstad van Nijmegen, rots in de branding, beslispunt 1
  Motie De binnenstad van Nijmegen, rots in de branding, beslispunt 2
  Motie De heilige fiets
  Motie De verticale stad
  Motie Houd genoeg ruimte voor noodzakelijke parkeerplekken in de binnenstad
  Motie HUB naar de binnenstad
  Motie Laat Veur Lent niet het kind van de rekening worden, beslispunt 1
  Motie Laat Veur Lent niet het kind van de rekening worden, beslispunt 2
  Motie Maak van onze place to be geen place to flee
  Motie Nieuwe initiatieven
  Motie Sturen op de fiets
  Motie Vraag het eerst even aan de bezoeker van de binnenstad, beslispunten 1 en 2
  Motie Vraag het eerst even aan de bezoeker van de binnenstad, beslispunten 3 en 4
 17. 7.2

  Moties

  Titel
  De sleutel tot succes moet ook gewaardeerd worden
  Geweld tegen vrouwen stopt met de start van een genderspecifieke aanpak
  Onbeperkt digitaal veilig
  Trouwen tegen je wil, niet in ons Nijmegen
 18. 7.3

  Moties

  Titel
  De Nijmeegse Straathulpcoach
  De Raad van Strate
  Met raad op straat
 19. 8
  STEMSTUKKEN
 20. 8.1

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (5), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (8), Fractie ODV (1), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Stadspartij Nijmegen (7), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie Partij voor de Dieren (3)

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 maart 2024:


  1. Het bestemmingsplan Nijmegen West - 12 (Fanfarestraat 51-53) ongewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0268.BP11012-VG01 met bijbehorende bestanden, waarmee planologische kaders worden vastgelegd voor het realiseren van woningbouw.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.
  3. Het beeldkwaliteitsplan “Fanfarestraat Nijmegen” ongewijzigd vast te stellen.

 21. 9
  BEHANDELADVIES NOG TE BEPALEN/OVERIG
 22. 10
  Ingekomen stukken
 23. 10.1
  Brieven ter afdoening door het college van B&W (tenzij anders vermeld)
 24. 10.3
  Brieven nog in behandeling
 25. 10.4
  Brieven van het college van B&W ter kennisname (tenzij anders vermeld)
 26. 10.4.2

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 maart 2024:
  Conform besloten

  Brief is besproken tijdens de politieke avond van 13 maart en 27 maart

 27. 10.4.3

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 maart 2024:
  Conform besloten

 28. 10.4.4

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 maart 2024:
  Conform besloten

 29. 10.4.5

 30. 10.4.6

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 maart 2024:
  Conform besloten

 31. 10.4.7

 32. 10.4.8

 33. 10.4.9

 34. 10.4.10

 35. 10.4.11

 36. 10.4.12

 37. 10.4.13

 38. 10.4.16

 39. 10.4.17

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 maart 2024:
  Conform besloten

 40. 10.4.18

 41. 10.4.19

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 maart 2024:
  Conform besloten

 42. 10.4.20

 43. 10.4.21

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 maart 2024:
  Conform besloten

 44. 10.4.22

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 maart 2024:
  Conform besloten

  Brief worden besproken tijdens een volgende politieke avond

 45. 10.4.23

 46. 10.5