Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitronde (raadsvergadering)

woensdag 31 januari 2024

19:00 - 00:00
Locatie

Stadhuis - Raadzaal

Voorzitter
H. Bruls

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:
  Voorstellen aanvaard

  Orde van de vergadering
  Aan de agenda is toegevoegd;
  · Het Raadsvoorstel Inleidend verzoek referendum bestemmingsplan Waalenergie als debatstuk (agendapunt 7.3.1.)
  Er zijn twee sets actuele vragen aangekondigd:
  · Door de fracties van de VVD, CDA en PvdA over Nexperia en het vestigingsklimaat op de Novio Tech Campus en Winkelsteeg
  · Door de fracties van de PvdA, GewoonNijmegen.Nu, VVD en SP over De toekomst van de traditionele sportclub SV Hatert  · De heer de Gram stelt voor het Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Nijmegen Midden 2015 -9 (St. Hubertusstraat 10) niet als hamerstuk te behandelen maar als stemstuk.
  · Er wordt vandaag gewerkt met spreektijd vanaf het eerste debatstuk.  De volgende punten zijn niet in de raadskamers behandeld en voorgesteld wordt om deze als hamerstuk te behandelen:
  4.1 t/m 4.14

 3. 3

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:
  Voorstellen aanvaard

 4. 4

  Hamerstukken worden niet inhoudelijk besproken maar alleen vastgesteld.

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:
  Conform besloten

  Voor de punten 4.1 t/m 4.14 en 4.16 t/m 4.21 is geen spreektijd gevraagd en daarmee is ingestemd met de voorstellen.

 5. 4.1

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:
  Conform besloten

 6. 4.2

 7. 4.3

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:
  Conform besloten

 8. 4.4

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:


  · Het bestemmingsplan Laauwik – 5 (partiële herziening) gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in bestand NL.IMRO.0268.PH25005-VG01 met bijbehorende bestanden.
  · Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.

 9. 4.5

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:


  · Het bestemmingsplan Nijmegen Ressen - 1 (Woonzorgcomplex Hoeksehofstraat 9) gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0268.BP41001-VG01 met bijbehorende bestanden;
  · Het beeldkwaliteitsplan “Hoeksehof” vast te stellen;
  · Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening;
  · Vaststellen dat de Crisis- en herstelwet op de procedure van toepassing is.

 10. 4.6

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:


  · Het bestemmingsplan Buitengebied Dorp Lent - 44 (Wijersterrein) gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0268.BP140W44-VG01 met bijbehorende bestanden, waarmee planologische kaders worden vastgelegd voor de herontwikkeling van een voormalige bedrijfslocatie.
  · De zienswijzennota ‘Buitengebied Dorp Lent - 44 (Wijersterrein)’ vast te stellen;
  · Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.

 11. 4.7

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:


  Het normenkader rechtmatigheid 2023 vast te stellen, ten behoeve van een goede procesbeheersing en totstandkoming van de rechtmatigheidsverantwoording.

 12. 4.8

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:


  1. Op het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Park Lingezegen, geen zienswijze naar voren te brengen.

 13. 4.9

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:


  1. Op het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling en Milieusamenwerking en Afvalverwerking regio Nijmegen (GR MARN) geen zienswijze naar voren te brengen.

 14. 4.10

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:


  1. Op het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling financiële grondslag stichting RBT KAN geen zienswijze naar voren te brengen.

 15. 4.11

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:
  1. Op het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Centrumregeling beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Nijmegen en Rivierenland, geen zienswijze naar voren te brengen.

 16. 4.12

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:


  1. Op het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling BVO DRAN, geen zienswijze naar voren te brengen.

 17. 4.13

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:


  · Overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 581096 aan de gekleurde openbare ruimte van het type ‘kunstwerk’ in de woonplaats Nijmegen de volgende naam te geven: Vrouwe Johannatunnel.
  · Overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 581093 aan de gekleurde openbare ruimte van het type ‘kunstwerk’ in de woonplaats Nijmegen de volgende naam te geven: Ridder Lamberttunnel.
  · Het besluit inwerking te laten treden op de dag na publicatie.

 18. 4.14

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:


  · De geometrie van de Eerste Oude Heselaan aan te passen overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 582383 aan de gekleurde openbare ruimte van het type ‘weg’ in de woonplaats Nijmegen.
  · Het besluit inwerking te laten treden op de dag na publicatie.

 19. 4.16

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:


  De zienswijzebrief vast te stellen over de kaderbrief 2025 van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (hierna VRGZ) met het volgende aandachtspunt:
  In deze Kaderbrief staat, net zoals het voorgaande jaar, een grote mate van onzekerheid centraal. De zienswijze benadrukt de noodzaak aan de VRGZ om inzichtelijk te maken en rekening te houden met de scherpe keuzes de gemeenten lokaal moeten maken.

 20. 4.17

 21. 4.18

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:
  · De zienswijzen over de kadernota ODRN 2024/2025 vast te stellen, die luiden:
  · Uw kadernota gaat onvoldoende in op de te verwachte effecten van inhoudelijke opgaves op (de omvang van) uw taakuitvoering. Wij vragen u daarom om ook deze ontwikkelingen voortaan in uw kadernota in beeld te brengen, met daarbij de uitgangspunten die u hanteert voor de raming van de taakuitvoering en het effect dat dit heeft op uw begroting.
  · We zouden graag willen zien welke impact op de kwaliteit van de taakuitvoering u verwacht, van de in uw kadernota genoemde ontwikkelingen. Aanvullend daarop vragen wij u om ons in uw jaarstukken verslag te doen over de kwaliteit van de taakuitvoering en het voldoen aan de kwaliteitscriteria die gelden voor de inhoud, het proces en de kritieke massa (deskundigheid).
  · De thema’s waarop inbreng vanuit de gemeente gewenst is vast te stellen, te weten:
  a. Ontwikkel- en innovatieplan
  b. Uitvoering VTH-Beleid
  c. Visitatie omgevingsdiensten
  d. Facultatieve taken

 22. 4.19

 23. 4.20

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:
  1. Op het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid geen zienswijze naar voren te brengen.

 24. 4.21

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:


  1. De zienswijze over de Kaderbrief begroting 2025 van GGD Gelderland Zuid vast te stellen. De zienswijze luidt op hoofdlijnen:

  • Wij vragen de GGD in de conceptbegroting 2025 per voorgestelde uitbreiding of verzoek tot extra gemeentelijke bijdrage een gedegen onderbouwing waarin wordt aangegeven of het een onvermijdelijke en dus noodzakelijke uitbreiding betreft. In die onderbouwing moet de GGD i gaan op de adviezen van de regionale werkgroepen over verschillende thema’s.
  • Gelet op het risicoprofiel van de GGD-organisatie enerzijds en de financiële positie van de gemeenten anderzijds vragen wij om bezuinigingsopties in de begroting te benoemen, waarin wordt toegelicht wat eventuele bezuiniging voor de GGD-organisatie betekent en voor dienstverlening aan de gemeente.
  • Wij vragen om een meer onderbouwing van de gewenste extra gemeentelijke bijdrage in verband met de groei van het aantal inwoners in relatie tot de uitzettingen in de vastgestelde begrotingen gericht op de professionele kwaliteit van de organisatie en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  • De voorgenomen uitbreiding van de formatie ten behoeve van communicatie, informatiebeveiliging en digitale toegankelijkheid zullen worden getoetst aan het criterium of het op grond van regelgeving onuitstelbaar is.
  • Wij stemmen in met de structurele uitzetting van de begroting voor de noodzakelijke versterking van de managementstructuur.
  • Vanaf 2025 zal de gemeente Nijmegen de verwachte extra kosten in verband met de hoge instroom bij het regionale Meldpunt Bijzondere Zorg niet meer alleen voor haar rekening nemen omdat per 2025 alle deelnemende gemeente eigen middelen gaat ontvangen voor deze taak

  2. De brief aan de GGD Gelderland Zuid vast te stellen met de zienswijze over de Kaderbrief 2025.

 25. 5
  BENOEMINGEN
 26. 7
  DEBATSTUKKEN
 27. 7.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (7), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie SP (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (7), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Unaniem raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:


  1. Het uitvoeringsplan ‘gelijkwaardige kansen in het onderwijs’ vast te stellen, met als hoofdonderdelen:
  A. De interventies, zijnde acties en indicatoren, uit het uitvoeringsplan Gelijkwaardige Kansen, zoals uitgewerkt volgens de programmalijnen ‘Iedereen kan groeien’, ‘Iedereen kan meedoen’en ‘Iedereen kan hulp krijgen’.
  B. De bijbehorende begroting 2023-2026 voor de inzet van € 1 miljoen uit het coalitieakkoord ‘Ons Nijmegen. Stad van iedereen’, inzake Kansengelijkheid.

  Moties

  Titel
  Onmeetbaar eerlijke kansen
  Puntjes voor de evaluatie
  Structureel ondersteunen, waar een kind structureel behoefte aan heeft
 28. 7.2

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 3%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GroenLinks (7), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie SP (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (6), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie GewoonNijmegen.NU (1)

  Bijlagen

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:


  1. Het verzoek van N.E.C. om, middels een bestemmingsplanwijziging medewerking te verlenen aan het stedenbouwkundig plan ‘variant a’, af te wijzen.
  2. Het vervolgscenario ‘mogelijke verkoop Goffertstadion in huidige staat zonder woningbouw’ in gang te zetten, waarbij we:
  a. Bereid zijn om de in de koopoptie opgenomen koopsom los te laten (verkopen tegen een lagere koopsom) en uit te gaan van een (in opdracht van de gemeente) te taxeren marktconforme waarde voor het Goffertstadion.
  b. Bereid zijn om de totale financiële afwikkeling (instorting tribune-element en de tweetal langlopende regelingen) bij verkoop van het Goffertstadion direct mee te nemen, zodat uitvoering wordt gegeven aan de motie en waarbij de financiële relatie met N.E.C. zoveel als mogelijk wordt verbroken.
  3. Het college van B&W de opdracht geven om het vervolgscenario ‘mogelijke verkoop Goffertstadion in huidige staat zonder woningbouw’ inclusief de financiële afwikkeling van de instorting van het tribune-element én de afwikkeling van de verdere financiële regelingen met N.E.C. die betrekking hebben op het Goffertstadion, verder uit te werken. En het resultaat hiervan voor Q3 2024 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

  Moties

  Titel
  Motie van treurnis NEC
 29. 7.2.1

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 11%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GroenLinks (7), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie Stadspartij Nijmegen (6), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie SP (3)
 30. 7.3.1

  Stemuitslag

  voor 27%
  tegen 73%
  voor
  Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie SP (3)
  tegen
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (7), Fractie ODV (1), Fractie Stadspartij Nijmegen (7), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:
  Voorstel verworpen

 31. 7.3.2

  Stemuitslag

  voor 84%
  tegen 16%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (7), Fractie ODV (1), Fractie PvdA (4), Fractie Stadspartij Nijmegen (7), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie SP (3)

  Bijlagen

  Besluit

  Geamendeerd raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:


  1. Het raadsvoorstel ‘Gewijzigde vaststelling Chw-bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens – 7 (Waal Energie)’ van 21 november 2023 in te trekken en te vervangen door en te besluiten op basis van het onderhavige raadsvoorstel met bijlagen.  2. Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte “Chw-bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens – 7 (Waal Energie)” gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0268.BP10007-VG01 met bijbehorende bestanden**,**met dien verstande dat:  in de regels van het bestemmingsplan artikel 7.4 voorwaarden gebruik, artikel 7.4.a als volgt wordt aangepast:  "Als het gebruik als bedoeld in artikel 7.1 onder a, zijnde (grootschalige) elektriciteitsopwekking, een energiecentrale betreft waarin gebruik wordt gemaakt van fossiel aardgas, moet de emissie hiervan uiterlijk op 1 januari 2040 C02-vrij zijn, alsmede moet er aan alle onderstaande criteria worden voldaan:
  1. er is vanuit de Rijksoverheid bepaald dat er een landelijke noodzaak bestaat om een op fossiel aardgas gestookte centrale te bouwen;
  2. fossiel aardgas wordt tijdelijk ingezet als transitiebrandstof, om direct wanneer dit beschikbaar is en zo snel als mogelijk over te gaan naar een duurzame brandstof;
  3. fossiel aardgas wordt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit en/of warmte ten behoeve van lokaal gebruik;
  4. Er wordt met de grootst mogelijke snelheid aansluiting gezocht bij het te realiseren nationale waterstofnetwerk, waarbij het streefjaartal, gesteld door Gasunie/HyNetwork, van 2030 wordt omarmd.
  5. De hybride energiecentrale is bij oplevering technisch gereed voor het gebruik van duurzame energiebronnen zoals waterstof.
  6. Bij ingebruikname van de elektriciteitscentrale een plan te presenteren aan de gemeenteraad waarbij alles in het werk wordt gesteld om indien haalbaar C02neutraliteit in 2035 te bereiken middels de dan beschikbare methodes.  in de regels van het bestemmingsplan alle jaartallen in artikel 5 Rapportageplicht worden gewijzigd van 2045 naar 2040, alsmede vermeldingen van 'C02-neutrale energiecentrale' worden vervangen in 'C02-vrije energiecentrale', waarmee artikel 5 Rapportageplicht als volgt wordt gewijzigd:  a. De beheerorganisatie geeft in een rapportage weer op welke wijze invulling is gegeven aan de monitoringsplicht als bedoeld in Artikel 4 onder d.
  b. De beheerorganisatie geeft in een rapportage weer:
  1. een verslag van de stappen die zijn gezet in de afgelopen 2 jaar naar een C02-vrije energiecentrale in 2040;
  2. een vooruitblik naar een C02-vrije energiecentrale in 2040, in stappen van 1 jaar;
  3. wat de vooruitzichten/ ontwikkelingen zijn met betrekking tot duurzame energieopwekking in het algemeen, met een vooruitblik van 1, 2 en 3 jaar;
  4. wat de vooruitzichten zijn met de beschikbaarheid van de brandstoffen voor de energiecentrale, met een vooruitblik van 1 jaar;
  5. wat de stand der techniek is, voornamelijk gericht op de energiecentrale, met een vooruitblik van 1, 2 en 3 jaar.
  c. De beheerorganisatie zendt het inzagedossier als bedoeld in Artikel 4 en de rapportage als bedoeld onder a van dit artikel schriftelijk en minimaal jaarlijks, uiterlijk op 1 april van dat jaar, aan de gemeente en de provincie, met dien verstande dat de vooruitblik naar een C02-neutrale energiecentrale in 2040 als bedoeld onder b, sub 1, één keer in de 2 jaar hoeft te worden geactualiseerd.  3. Vast te stellen de gegeven beoordeling van de ingekomen zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens – 7 (Waal Energie);  4. Vaststellen van “Waal Energie, aanjager voor een duurzame stad, stedenbouwkundig raamwerk en beeldkwaliteit” als beeldkwaliteitsplan voor Waal Energie;  5. Vaststellen van de milieueffectrapportage (MER) en kennis te nemen van het advies van de commissie MER hierover;  6. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening;  7. Conform raadsbesluit van 2 februari 2022 de gecoördineerde procedure van bestemmingsplan, MER en Wet natuurbescherming-vergunning voort te zetten.

  Amendementen

  Titel
  (Water)stof tot nadenken
  Engie zo snel mogelijk fossielvrij - alle voorwaarden tellen mee
  Geen verbranding van fossiel gas op het ENGIE-terrein
  Vaker rapporteren voor ENGIE in het belang van het klimaat

  Moties

  Titel
  Gedoog echt duurzame initiatieven
  Gelukkig aan het waterstof
 32. 7.4

  Stemuitslag

  voor 76%
  tegen 24%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GroenLinks (7), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (7), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie ODV (1), Fractie PvdA (4), Fractie SP (3)

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024 met inachtneming van stemverklaringen van de Partij voor de Dieren, VVD en CDA:


  1. Een inclusieve brug over de mond van de Waalhaven aan te leggen.
  2. De middelen opgenomen in de stadsbegroting 2024-2027 hiertoe toe te voegen aan de grex Waalfront (G810011).

  Moties

  Titel
  Een brug te ver
 33. 7.5

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 8%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (7), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (7), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie SP (3)

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:

  1. Het regionaal Beleidskader arbeidsmarkt- en re-integratie 2024-2027 ‘Klaar voor nieuwe kansen!’ vast te stellen, waarin we:

  a. prioriteit leggen bij interventies voor de (kwalitatieve) mismatch op de arbeidsmarkt;
  b. de dienstverlening aan werkzoekenden verbreden en intensiveren;
  c. de inzet van participatiecoaches mogelijk maken via lokale afspraken in de dienstverleningsovereenkomst;
  d. de positie van WerkBedrijf in het netwerk van de arbeidsmarktregio versterken, in het bijzonder naar het economisch veld.

  1. De taken van WerkBedrijf als volgt te financieren:

  a. de daartoe bestemde rijksmiddelen voor re-integratie in de algemene uitkering, (cluster Participatie) naar WerkBedrijf over te hevelen;
  b. de hoogte van de onder 2a. genoemde middelen voor re-integratie vanaf 2025 te bepalen aan de hand van de objectieve rekentool zoals die landelijk is ontwikkeld;
  c. van het onder 2b. genoemde budget 15% te bestemmen voor lokale
  afspraken;
  d. de overige budgetten voor de taken Sociale Werkvoorziening, nieuw beschut, loonkostensubsidies en arbeidsmatige dagbesteding volgens de bestaande afspraken over te hevelen naar WerkBedrijf;
  e. WerkBedrijf vanaf 2025 een regionale, structurele taakstellende bezuiniging op te leggen van € 1,2 miljoen;
  f. in de jaren 2025 en 2026 de korting op het rijksbudget voor Begeleiding beschut werk in mindering te brengen op de taakstellende bezuiniging onder 2e.

  1. De gemeente Nijmegen in 2025 en 2026 de overige gemeenten in Rijk van Nijmegen financieel te laten compenseren voor € 500.000 respectievelijk
   € 250.000;
  2. WerkBedrijf de opdracht te geven om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om extra middelen uit de publieke of private sector te genereren en hierover in 2024 te rapporteren.

  Moties

  Titel
  Duurzame uitstroom anno 2024
  Een arbeidsmarktbeleid dat arbeidsmarktperspectief biedt aan iedereen
  Meedoen is ook een vorm van zorg
  Pleidooi voor lokale dienstverlening
  Stuur naar eenjarige DVO
  Vele handen maken licht werk, beslispunt 1
  Vele handen maken licht werk, beslispunt 2
  Werken moet geen stress opleveren
  Ziekteverzuim voorkomen is beter dan genezen
 34. 7.6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (7), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (3), Fractie SP (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (7), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Geamendeerd raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:


  1. De zienswijze op de Kaderbrief van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling
  (MGR) Rijk van Nijmegen, met daarin de beleidsmatige en financiële kaders voor
  de meerjarenbegroting 2025-2028, als volgt vast te stellen:
  a) instemmen met de beleidsmatige en financiële kaders voor de
  meerjarenbegroting van de module WerkBedrijf;
  b) een zienswijze uitbrengen op de kaders voor de module iRvN, die betrekking
  hebben op o.a. ambities op regionale samenwerking en governance,
  organisatieontwikkeling van iRvN, Cloudstrategie en Informatieveiligheid;


  met dien verstande dat Pagina 3, 1e alinea:
  Dit vergt een andere inrichting van onze gezamenlijke regierol naar
  leveranciers en vraagt om contractbeheer en relatiemanagement in plaats van technisch en functioneel beheer.
  Vervangen wordt door
  Dit vergt een andere inrichting van onze gezamenlijke regierol naar
  leveranciers. Het vraagt om gedegen kennis om het applicatielandschap te regisseren vanuit architectuurperspectief, concept inhoudelijk kennis van de applicaties in gebruik en om contractbeheer en relatiemanagement in plaats van technisch en functioneel beheer. Tevens is Ketenregie van belang om de digitale ketens die ontstaan door applicaties te integreren te kunnen regisseren. Er dient dan ook bekeken te worden hoe Ketenregie kan worden opgezet.  2. De brief aan het Dagelijks Bestuur van de MGR met de zienswijze van de gemeente Nijmegen op de Kaderbrief voor de meerjarenbegroting van de MGR 2025-2028 vast te stellen.

  Amendementen

  Titel
  Hou regie op je IT
 35. 7.7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (7), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (3), Fractie SP (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (7), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Geamendeerd raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:


  1. Op het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR) de volgende zienswijze naar voren te brengen waarmee aan het college kenbaar wordt gemaakt Artikel 14 Commissies van advies aan te passen aan de uitgangspuntennotitie, die opgesteld is naar aanleiding van de bijeenkomst op 27 maart 2023:
  · Er is een gemeenschappelijke adviescommissie overeenkomstig artikel 24a van de wet gemeenschappelijke regeling. In deze commissie hebben zitting de door de raden aangewezen vertegenwoordigers.
  · Het algemeen bestuur regelt in ieder geval de bevoegdheden, de thema's, taken en werkwijze van de in dit artikel genoemde commissie.

  Amendementen

  Titel
  Gemeenschappelijke adviescommissie MGR
 36. 7.8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (7), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (3), Fractie SP (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (7), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:


  1. Op het ontwerp wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Nijmegen een zienswijze naar voren te brengen waarmee aan het college kenbaar wordt gemaakt dat:
  - het wijzigingsbesluit geen grondslag voor de oprichting van een raadsadviescommissie hoeft te bevatten;
  - nut en noodzaak van een raadsadviescommissie separaat en op latere termijn onderzocht kan worden;
  - voor het overige in te stemmen met het ontwerp wijzigingsbesluit.

  Amendementen

  Titel
  Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald
 37. 8
  STEMSTUKKEN
 38. 8.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (7), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (3), Fractie SP (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (7), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024 met inachtneming van een stemverklaring van de Partij voor de Dieren:


  1. Het bestemmingsplanNijmegen Midden 2015 – 9 (St Hubertusstraat 10)
  gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten
  als vervat in het bestandNL.IMRO.0268.BPa2009-VG01 met bijbehorende
  bestanden;

  1. De zienswijzennota ‘bestemmingsplan Nijmegen Midden 2015 – 9 (St Hubertusstraat 10)’ vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke
   Ordening.
  3. Het beeldkwaliteitsplan ‘Hazenpark Nijmegen’ vast te stellen.
 39. 9
  BEHANDELADVIES NOG TE BEPALEN/OVERIG
 40. 10
  Ingekomen stukken
 41. 10.1
  Brieven ter afdoening door het college van B&W (tenzij anders vermeld)
 42. 10.3

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:
  Conform besloten

 43. 10.4
  Brieven van het college van B&W ter kennisname (tenzij anders vermeld)
 44. 10.4.1

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:
  Conform besloten

 45. 10.4.2

 46. 10.4.3

 47. 10.4.4

 48. 10.4.5

 49. 10.4.6

 50. 10.4.8

 51. 10.4.9

 52. 10.4.10

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:
  Conform besloten

 53. 10.4.11

 54. 10.4.12

 55. 10.4.13

 56. 10.4.14

 57. 10.4.15

 58. 10.4.16

 59. 10.4.17

 60. 10.4.19

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:
  Conform besloten

 61. 10.4.20

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:
  Conform besloten

 62. 10.4.21

 63. 10.4.22

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:
  Conform besloten

 64. 10.4.24

 65. 10.4.25

 66. 10.4.27

 67. 10.4.29

 68. 10.4.30

 69. 10.4.31

 70. 10.4.32

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:
  Conform besloten

 71. 10.4.33

 72. 10.4.34

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:
  Conform besloten

 73. 10.4.35

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 31 januari 2024:
  Conform besloten

  Brief wordt besproken tijdens een volgende politieke avond

 74. 10.5