Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitronde (raadsvergadering)

woensdag 28 februari 2024

19:30 - 23:15
Locatie

Stadhuis - Raadzaal

Voorzitter
H. Bruls

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Besluit

  Raadsbesluit 28 februari 2024:
  Voorstellen aanvaard

  - Aan de agenda zijn toegevoegd;

  1. Raadsvoorstel Ontheffing ingezetenenplicht als hamerstuk
  2. Raadsvoorstel Besluit op bezwaar ‘Aanpassing grens bebouwde kom’ als hamerstuk
  3. Raadsvoorstel Benoeming lid Raadscommissie Grondexploitaties grote binnenstedelijke projecten
   - Door de fractie van GroenLinks zijn vragen aangekondigd over het verdwijnen van de lift aan de Marikenstraat.
   - Er wordt vandaag gewerkt met spreektijd vanaf het eerste debatstuk.


  De volgende punten zijn niet in de raadskamers behandeld en voorgesteld wordt om deze als hamerstuk te behandelen:
  4.1 t/m 4.6

 3. 3

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 28 februari 2024:
  Voorstellen aanvaard

 4. 4

  Hamerstukken worden niet inhoudelijk besproken maar alleen vastgesteld.

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 28 februari 2024:
  Conform besloten

  Voor de punten 4.1 t/m 4.6 is geen spreektijd gevraagd en daarmee is ingestemd met de voorstellen.

 5. 4.1

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 28 februari 2024:
  Conform besloten

 6. 4.2

  In verband met een kennelijke verschrijving in het amendement Vaker rapporteren voor ENGIE in het belang van het klimaat (onder agendapunt 7.3.2.) is het geamendeerde besluit over het raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling Chw-bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens -7 (Waal Energie) aangepast.

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 28 februari 2024:
  Conform besloten

 7. 4.3

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 28 februari 2024:
  Conform besloten

 8. 4.5.1

  Besluit

  Raadbesluit d.d. 28 februari 2024:
  Wethouder Brom ontheffing te verlenen van de verhuisplicht voor de duur van 1 jaar.

 9. 4.5.2

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 28 februari 2024:
  Wethouder Brom met terugwerkende kracht tot 22 juni 2023 ontheffing te verlenen van de ingezetenenplicht voor de duur van één jaar.

 10. 4.6

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 28 februari 2024:


  De bezwaren van xxxxxxxxxxx, gericht tegen het besluit ’ Aanpassing grens bebouwde kom woonplaats Lent en woonplaats Nijmegen’ van 27 september 2023, niet-ontvankelijk te verklaren.

 11. 5
  BENOEMINGEN
 12. 5.1

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 28 februari 2024:


  Op voordracht van de fractie van de PvdA de heer J. van den Esschert te benoemen als lid van de Raadscommissie Grondexploitaties grote binnenstedelijke projecten, ter vervanging van de heer M.O. Kraft.

 13. 6

 14. 7
  DEBATSTUKKEN
 15. 7.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (8), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (3), Fractie SP (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (7), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Geamendeerd raadsbesluit d.d. 28 februari 2024:


  1. De omschreven visie van een sterke gemeenschap van stad en gemeente, als basis voor ons samenwerken met de stad in participatie en democratische vernieuwing, vast te stellen.
  2. De omschreven vier richtingen voor focus op de juiste koers vast te stellen:
  a. Een professionele en verbindende gemeentelijke cultuur
  b. Versterken van de verbindingen in en met de stad
  c. Directe invloed op plannen en besluiten vastleggen in het bestaande stelsel
  d. Gelijke afspraken over samenwerken met de stad.
  met dien verstande dat in de paragraaf 'Vervolg' op pagina 4 van het raadsvoorstel als volgt gewijzigd wordt vastgesteld:  Vervolg
  Na vaststelling van dit raadsvoorstel gaan we een actieprogramma uitwerken voor de komende jaren met als basis de visie en de koers zoals die zijn beschreven. Deze uitwerking zal geschieden langs de vier lijnen zoals die zijn geformuleerd in het raadsvoorstel.
  Ons doel is om dit voor het zomerreces van 2024 gereed te hebben. Voor die tijd gaan we nog een keer met de raad in gesprek over onze lokale democratie in zijn algemeenheid, hoe we daar verder vorm aan willen geven en welke positie en rol het stadsbestuur (college en raad) zou moeten innemen. Opbrengsten uit dit gesprek nemen we mee in de uitwerking van de vier lijnen in het actieprogramma.  Bij de ontwikkeling van richting a _(Een professionele en verbindende gemeentelijke cultuur)_wordt de raad, als onderdeel van die cultuur, zoveel mogelijk betrokken. De stappen worden afgestemd met het Frapper Toujours traject.  Bij de ontwikkeling van richting b (Versterken van de verbindingen in en met de stad) wordt de raad actief op de hoogte gehouden van voortgang en bevindingen en waar nodig actief betrokken.
  In de uitvoering van richting c (Directe invloed op plannen en besluiten vastleggen in het bestaande stelsel) heeft de raad als direct betrokkene een belangrijke rol. Het gaat hierbij onder andere over de kaderstelling van nieuwe democratische instrumenten. Het finale besluit over de invoering van een (nieuw) participatief instrument en binnen welke kaders deze vervolgens zijn beslag moet krijgen ligt altijd bij de raad middels een raadsvoorstel.  Een op te stellen algemeen participatiebeleid en een (mogelijke) participatieverordening (richting d) worden door de raad vastgesteld.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Komt tijd, komt raad
  Amendement Mag het een onsje meer zijn

  Moties

  Titel
  Motie Directe invloed doet wijkbewoners goed
  Motie Referendumverzoek door burgers ga door naar ja
 16. 7.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (8), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (3), Fractie SP (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (7), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Geamendeerd raadsbesluit d.d. 28 februari 2024:


  1. De zienswijze over de Meerjarenstrategie 2024-2027 van GGD Gelderland Zuid vast te stellen. De zienswijze luidt op hoofdlijnen:
  1.1 Positief over de Meerjarenstrategie 2024-2027
  1.2 Blijven versterken van de samenwerking met welzijnsorganisaties,
  sportorganisaties en eerstelijnszorgverleners in de stad
  1.3 Blijven versterken van de samenwerking in de keten Zorg en Veiligheid
  1.4 Informatiegestuurde aanpak (dataset jeugdgezondheidszorg en
  gezondheidsachterstanden)
  1.5 De samenwerking tussen gemeenten en GGD verbeteren door het
  opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap een betere invulling te geven.
  1.6 Het versterken van de digitale infrastructuur
  De GGD blijft komende jaren kampen met personele en financiële tekorten. Tegelijkertijd zal er gewerkt worden aan het vernieuwen van de digitale infrastructuur. Wij vragen de GGD om komende jaren in te zetten op het uitbreiden van de digitale dienstverlening en e-health waar dit
  ondersteunend is. Om zo te kunnen zorgen voor een efficiënter proces voor zowel cliënten, als om financiële en personele tekorten binnen de GGD op ten duur te kunnen drukken.


  2. De brief aan de GGD Gelderland Zuid vast te stellen met de zienswijze over de
  Meerjarenstrategie 2024-2027.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Dienstverlening van de toekomst
 17. 7.4

 18. 7.5

  Moties

  Titel
  Motie Een huis om in te wonen - pak de leegstand actief aan
  Motie Kleine ingreep voor ons, wereld van verschil voor hen
  Motie Meer dan de som der delen
  Motie Verandering begint niet altijd bij jezelf, maar nu wel
  Motie Verkoop gemeentelijke panden met grond alleen onder voorwaarden
  Motie Zet de wijken niet in de uitverkoop

  Toezeggingen

  Titel
  Aanschrijven pandeigenaren
 19. 7.6

  Moties

  Titel
  Motie Even snuffelen in Lindenholt
  Motie Groen-blauwe corridor voor Dukenburg en Lindenholt
  Motie Verkeersproblematiek in Lindenholt verdient serieus onderzoek
  Motie Zet Lindenholt niet on hold, beslispunten 1i en 2
  Motie Zet Lindenholt niet on hold, beslispunten 1ii, 1iii, 3 en 4
 20. 8
  STEMSTUKKEN
 21. 9
  BEHANDELADVIES NOG TE BEPALEN/OVERIG
 22. 10
  Ingekomen stukken
 23. 10.3

 24. 10.4
  Brieven van het college van B&W ter kennisname (tenzij anders vermeld)
 25. 10.4.2

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 28 februari 2024:
  Conform besloten

 26. 10.4.3

 27. 10.4.4

 28. 10.4.5

 29. 10.4.6

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 28 februari 2024:
  Conform besloten

 30. 10.4.7

 31. 10.4.8

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 28 februari 2024:
  Conform besloten

 32. 10.4.9

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 28 februari 2024:
  Conform besloten

 33. 10.4.11

 34. 10.5
  Brieven van interne organen en adviescommissies ter kennisname (tenzij anders vermeld)