Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitronde (raadsvergadering)

woensdag 12 juli 2023

14:00 - 17:45
Locatie

Stadhuis - Raadzaal

Voorzitter
H. Bruls

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Besluit

  Voorstellen aanvaard

  Aan agenda zijn twee hamerstukken toegevoegd;

  1. Raadsvoorstel Bezwaar tegen aanwijzing beeldbepalend pand Achter de Carmel 14 in Nijmegen.
  2. Raadsvoorstel Bezwaar tegen aanwijzing monument Stationsplein 26 in Nijmegen.
   · Er zijn 2 sets actuele vragen aangekondigd;
  3. door de fracties van de Partij voor de Dieren, GewoonNijmegen.Nu, D66, GroenLinks en Stadspartij Nijmegen over Geen PFAS in onze plas
  4. door de fracties van GroenLinks, PvdA, D66 en GewoonNijmegen.Nu over de brief en het persbericht ‘Nijmegen stopt met energietoeslag voor studenten’
   · Het voorstel is om het Raadsvoorstel Asfaltcentrale APN van Dura Vermeer als laatste te behandelen, dus na de stemstukken, omdat ik u zal voorstellen om dit in beslotenheid te bespreken.
   - De fractie van de VVD doet een ordevoorstel om het Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplannen Winkelsteeg-Stationsomgeving Goffert en Geluidzone Winkelsteeg met MER en beeldkwaliteitsplan door te schuiven naar een volgende politieke avond. Dit voorstel is verworpen.
   · Er wordt vandaag gewerkt met spreektijd vanaf het eerste debatstuk.

  De volgende punten zijn niet in de raadskamers behandeld en voorgesteld wordt om deze als hamerstuk te behandelen:
  4.1 t/m 4.14

 3. 3

 4. 4

  Hamerstukken worden niet inhoudelijk besproken maar alleen vastgesteld.

  Besluit

  Conform besloten

  Voor de punten 4.1 t/m 4.14 is geen spreektijd gevraagd en daarmee is ingestemd met de voorstellen.

 5. 4.1

 6. 4.2

 7. 4.3

  Besluit

  Conform besloten

 8. 4.4

 9. 4.5

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023:
  1. Het bestemmingsplan Nijmegen De Stelt - 1 (Vossenpelssestraat 5) ongewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in bestand NL.IMRO.0268.BP23501-VG01 met bijbehorende bestanden.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.

 10. 4.6

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023:
  1. Overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 577192 aan de gekleurde openbare ruimtes van het type ‘weg’ in de buurt Hof van Holland in de woonplaats Lent de volgende straatnamen te geven: Jo Heinsiushof, Toby Scholtehof, Claar Herckenrathstraat, Toon Fredericksplein en Marius van Beekplein.
  2. De geometrie van de **Zaligestraat,**het Griftpad en het Hertog Eduardplein aan te passen overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 577192 aan de gekleurde openbare ruimtes van het type ‘weg’ in de woonplaats Lent.
  3. Het college te machtigen om de geometrie van de in beslispunt 1 genoemde straten te wijzigen als deze afwijkend worden aangelegd.
  4. Het college te machtigen om, indien het vanwege de aard van een toekomstige straat passender is om een ander achtervoegsel te gebruiken, de onder beslispunt 1 genoemde straatnamen hier op aan te passen.
  5. Het besluit treedt inwerking op de dag na publicatie.

 11. 4.7

  Besluit

  Raadsbesluit d.d.12 juli 2023:
  1. Het subsidiebudget van de provinciale middelen ad €424.000,- toe te voegen aan het Raadsprogramma Werk en Inkomen, deelproduct Werk (61093).
  2. De begrotingswijziging BW-01876 vast te stellen.

 12. 4.9

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023:
  1. De sturingsinformatie voor de 12 programma’s en de twee overstijgende thema’s zoals opgenomen in de bijlage vast te stellen en deze waar mogelijk op te nemen vanaf de Stadsbegroting en Stadsrekening 2024 ;
  2. Het college te verzoeken om vóór de begroting 2025 met voorstellen te komen om de ontbrekende sturingsinformatie aan te vullen zoals uitgewerkt in dit voorstel en in de bijlage; en de raad te informeren over de wijze van uitwerking.
  3. Het college de opdracht te geven de set indicatoren na 2 jaar te evalueren, en deze evaluatie te delen met de raad

 13. 4.10

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023:
  1. De geometrie van de Tolgrensstraataan te passen overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 580213 aan de gekleurde openbare ruimte van het type ‘weg’ in de woonplaats Nijmegen.
  2. Het besluit in werking te laten treden op de dag na publicatie.

 14. 4.11

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023:
  1. Geheimhouding op te heffen op de in de bijlage opgenomen besluiten tot geheimhouding door de gemeenteraad en op de besluiten en documenten van ons college waarop de geheimhouding door de gemeenteraad is bekrachtigd.

 15. 4.12

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023:
  1. Het Privacybeleid 2023 vast te stellen, waarin we onder andere vastleggen dat we:
  - de privacy van burgers zoveel mogelijk respecteren;
  - persoonsgegevens goed beschermen en hier zo transparant mogelijk over zijn;
  - rekening houden met dienstverlening;
  - aandacht hebben voor de ethische componenten rondom privacy;
  - ernaar streven om zo snel mogelijk volwassenheidsniveau 3 te bereiken.

 16. 4.13

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023:
  Het besluit van 30 november 2022 tot aanwijzing van Achter de Carmel 14 als beschermd beeldbepalend pand, onder aanpassing van de grondslag en de motivering in stand te laten.

 17. 4.14

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023:

  1. De bezwaren van Souchong Beleggingen C.V. niet-ontvankelijk te verklaren
  2. Het besluit van 30 november 2022 (aanwijzing Stationsplein 26 in Nijmegen als beschermd gemeentelijk monument), in stand te laten onder aanvulling van de grondslag en de motivering daarvan
  3. Het verzoek om kostenvergoeding af te wijzen
 18. 5
  BENOEMINGEN
 19. 7
  DEBATSTUKKEN
 20. 7.1

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (9), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie SP (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (6)
  tegen
  Fractie ODV (1), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Geamendeerd raadsbesluit d.d. 12 juli 2023:
  1. De Verordening doelgroepen woningbouw Nijmegen vast te stellen met dien verstande dat
  - aan artikel 1 de volgende omschrijving wordt toegevoegd:
  Gebruiksoppervlak: gebruiksoppervlak van een woning, gemeten conform NEN 2580;
  - artikel 3b 'Metrages' wordt toegevoegd met daarin het volgende lid:
  1. Een sociale koopwoning met een minimumprijs van 200.000 euro v.o.n. en een maximumprijs van 355.000 euro v.o.n. of een middeldure huurwoning als bedoeld in deze Verordening dient een gebruiksoppervlak van ten minste 50m2 te hebben;
  - artikel 3.4 "Als doelgroep voor sociale koopwoningen worden aangemerkt huishoudens met een jaarlijks inkomen van maximaal 2 keer de hoge inkomensgrens van de DAEB-norm." als volgt wordt aangepast:
  "Als doelgroep voor sociale koopwoningen worden aangemerkt huishoudens met een jaarlijks inkomen van maximaal 1,7 keer de hoge inkomensgrens van de DAEB-norm."
  - artikel 3.5: Als doelgroep voor sociale koopwoningen type A worden aangemerkt huishoudens met een jaarlijks inkomen van maximaal 2 keer de hoge inkomensgrens van de DAEB-norm. wordt toegevoegd
  - artikel 4, lid 3 als volgt gewijzigd wordt:
  Artikel 4, lid 3:
  a. De instandhouding van sociale koopwoningen dient gedurende een termijn van tenminste 5 jaar na eerste ingebruikname, voor de doelgroep als sociale koopwoning verzekerd te blijven.
  b. Het college is bevoegd om voor de uitwerking hiervan nadere regels te formuleren, de regels rondom de zelfbewoningsplicht indachtig.

  Amendementen

  Titel
  Amendement De correcte lokroep voor de juiste doelgroep 2.0
  Amendement Meer meters, meer beter, beslispunt 1 lid 1
 21. 7.2

  Stemuitslag

  voor 55%
  tegen 45%
  voor
  Fractie D66 (6), Fractie GroenLinks (9), Fractie Stadspartij Nijmegen (6)
  tegen
  Fractie CDA (2), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie SP (3), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023:
  1. Het MER te aanvaarden en conform advies van de commissie MER een aanvullend monitoringsprogramma op te stellen;
  2. De Nota zienswijzen wijzigingen ontwerpbestemmingsplan facetbestemmingsplan Winkelsteeg geluidszone vast te stellen;
  3. Het facetbestemmingsplan Geluidzone Winkelsteeg ongewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0268.FBPGeluidzoneWink-VG01 met bijbehorende bestanden;
  4. De Nota zienswijzen inclusief ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Winkelsteeg - Stationsomgeving Goffert vast te stellen;
  5. Het bestemmingsplan Nijmegen Winkelsteeg - Stationsomgeving Goffert gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0268.BPa12500-VG01 met bijbehorende bestanden;
  6. Het Stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan Winkelsteeg Stationsomgeving-Goffert ambtshalve gewijzigd vast te stellen;
  7. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke Ordening, omdat de kosten anderszins verzekerd zijn, door middel een de grondexploitatie Winkelsteeg-Kanaalzone G650-G660.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Groen is groen of zijn we kleurenblind

  Moties

  Titel
  Motie Definitie van groen is voortaan niet rood of grijs
  Motie Er zijn vele wegen die naar de Winkelsteeg leiden
  Motie Keer de Nieuwe koers voor Winkelsteeg Noord
  Motie MER voortaan volgens de regels
  Motie Mobiliteit in balans
  Motie Niet in bestemmingsplan, dan inrichtingsplan voor goedkeuring naar de raad
  Motie Onderzoek de koers voor Winkelsteeg Noord
  Motie Ontwikkelruimte in beeld
 22. 7.3

  Stemuitslag

  voor 63%
  tegen 37%
  voor
  Fractie D66 (6), Fractie GroenLinks (9), Fractie SP (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (6)
  tegen
  Fractie CDA (2), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023:
  1. In te stemmen met de aankoop en het beschikbaar stellen van de daarvoor benodigde geldmiddelen, overeenkomstig de Nota Grondbeleid op het punt van strategische aankopen.

 23. 7.4

  Moties

  Titel
  Motie Aantal sociale huurwoningen bouwen per jaar voor 10 jaar minder wachttijd beslispunt 1
  Motie Aantal sociale huurwoningen bouwen per jaar voor 10 jaar minder wachttijd beslispunt 2
  Motie Niet verkopen maar creatief inzetten beslispunt 1
  Motie Niet verkopen maar creatief inzetten beslispunt 2
  Motie Prioriteit bij laagste labels
  Motie Stop per direct verkoop maycrete sociale huur gemeentewoningen bij vertrek huidige huurder en overige gemeentewoningen
 24. 7.5

  Het voorstel inclusief bijlagen is geheim en daarom niet toegevoegd aan deze agenda. 
  De stukken zijn voor raadsleden beschikbaar via de gebruikelijke weg.


  Dit voorstel wordt besproken in beslotenheid


  24 november 2023: De stukken waarvan de geheimhouding is opgeheven zijn toegevoegd.

  Amendementen

  Titel
  Risicobeheersing beslispunt 1
  Risicobeheersing beslispunt 2
 25. 8
  STEMSTUKKEN
 26. 8.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (9), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie SP (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (6), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Geamendeerd raadsbesluit d.d. 12 juli 2023:
  1. De voortgangsmeldingen vast te stellen.
  2. De moties met de volgende volgnummers uit het voortgangsoverzicht af te voeren:
  4, 7,15,17,18,21,22,23,29,32,34,35,38,39,42,43,45,47,48,52,53,55,56,57, 58,60,62,63,64,66,68, 71, 72,77, 78, 79,80,82,84,90,92,93,106,108,111,112, 120, 124 en 127.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Uitvoering aanvaarde moties
 27. 8.2

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (9), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie Stadspartij Nijmegen (6), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie SP (3)

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023:

  1. De ‘Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen, vast te stellen, waarmee de twee ontvangen zienswijzen beantwoordt worden.
  2. Het bestemmingsplan Nijmegen Centrum – Binnenstad – 15 (optopping appartementen, voormalig VenD pand) overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0268.BP5015-VG01 met bijbehorende bestanden, gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, vast te stellen;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.
 28. 9
  BEHANDELADVIES NOG TE BEPALEN/OVERIG
 29. 10
  Ingekomen stukken
 30. 10.1
  Brieven ter afdoening door het college van B&W (tenzij anders vermeld)
 31. 10.2

  Bijlagen

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023:
  Conform besloten

 32. 10.3
  Brieven nog in behandeling
 33. 10.4
  Brieven van het college van B&W ter kennisname (tenzij anders vermeld)
 34. 10.4.3

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023:
  Conform besloten

  Deze brief is besproken tijdens de politieke avond van 21 juni 2023

 35. 10.4.4

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023:
  Conform besloten

 36. 10.4.5

 37. 10.4.6

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023:
  Conform besloten

 38. 10.4.7

 39. 10.4.8

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023:
  Conform besloten

 40. 10.4.9

 41. 10.4.10

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023:
  Conform besloten

 42. 10.4.11

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023:
  Conform besloten

 43. 10.4.12

 44. 10.4.14

 45. 10.4.15

 46. 10.4.16

 47. 10.4.17

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023:
  Conform besloten

 48. 10.4.18

 49. 10.4.19

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023:
  Conform besloten

 50. 10.4.20

 51. 10.4.21

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023:
  Conform besloten

 52. 10.4.22

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023:
  Conform besloten

 53. 10.4.23

 54. 10.4.24

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023:
  Conform besloten

 55. 10.4.25

 56. 10.4.26

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023:
  Conform besloten

 57. 10.4.27

 58. 10.4.28

 59. 10.4.29

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023:
  Conform besloten

 60. 10.4.30

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023:
  Conform besloten

 61. 10.4.31

 62. 10.4.32

 63. 10.4.33

 64. 10.4.35

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023:
  Conform besloten

  Brief wordt besproken tijdens een volgende politieke avond

 65. 10.4.36

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023:
  Conform besloten

 66. 10.4.38

 67. 10.4.39

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023:
  Conform besloten

 68. 10.4.40

 69. 10.4.41

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023:
  Conform besloten

 70. 10.4.42

 71. 10.4.44

 72. 10.4.46

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023:
  Conform besloten

 73. 10.5

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023:
  Conform besloten