Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitronde (raadsvergadering)

woensdag 7 juni 2023

19:30 - 00:45
Locatie

Stadhuis - Raadzaal

Voorzitter
H. Bruls

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Besluit

  Voorstellen aanvaard

  Aan de agenda zijn toegevoegd;
  - het Raadsvoorstel Aanbestedingsleidraad accountant 2023 als hamerstuk (agendapunt 4.9)
  - het Raadsvoorstel Besluit op bezwaar ‘Besluit straatnaam St. Titussingel’ als hamerstuk (agendapunt 4.14)
  - het Raadsvoorstel Benoeming fractievolger CDA, agendapunt 5.1
  - De fractie van GewoonNijmegen.Nu doet een ordevoorstel om de beraadslagingen over het Raadsvoorstel Verordening doelgroepen woningbouw Nijmegen te heropenen. Er wordt voorgesteld dit door te schuiven naar een volgende politieke avond. Dit voorstel wordt/is aanvaard
  - De fractie van de PvdA doet een ordevoorstel om het Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 -1 (Winkelcentrum Weezenhof) door te schuiven naar een volgende politieke avond. Dit voorstel wordt niet aanvaard
  - Er wordt vandaag gewerkt met spreektijd vanaf het eerste debatstuk.


  De volgende punten zijn niet in de raadskamers behandeld en voorgesteld wordt om deze als hamerstuk te behandelen:
  4.1 t/m 4.9 en 4.14

 3. 3

 4. 4

  Hamerstukken worden niet inhoudelijk besproken maar alleen vastgesteld.

  Besluit

  Conform besloten

  Voor de punten 4.1 t/m 4.14 is geen spreektijd gevraagd en daarmee is ingestemd met de voorstellen.

 5. 4.1

  Besluit

  Conform besloten

 6. 4.2

  Besluit

  Conform besloten

 7. 4.3

  Besluit

  Conform besloten

 8. 4.4

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 7 juni 2023:


  1. Begrotingswijziging BW-01877 vast te stellen, waarmee de opgenomen middelen voor Nijmegen in de landelijke regeling “specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026” worden opgenomen in de begroting 2023-2026. Deze beschikbare Brede SPUK-middelen zijn bestemd voor de uitvoering van het Gezond Actief Leven Akkoord en het Sportakkoord II en zijn door ons aangevraagd.

 9. 4.5

 10. 4.6

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 7 juni 2023:
  1. Onze zienswijze over voorliggende jaarrekening 2022, begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 van de GR MARN vast te stellen, waarin we aangeven:
  · In te stemmen met de concept Jaarrekening 2022 van de GR MARN onder voorbehoud dat de bevindingen van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen correct worden verwerkt;
  · In te stemmen met het voorstel om het te bestemmen resultaat van € 115.004 toe te voegen aan de winstreserve;
  · In te stemmen om de vrijval over 2022 uit de bestemmingsreserve “uitkering gemeenten” van € 441.165 uit te keren aan de 7 MARN-gemeenten in twee delen (juli en oktober 2023);
  · In te stemmen om een bedrag van € 100.000 uit de totale dividenduitkering (groot € 510.000) vanuit ARN over het jaar 2021 te reserveren voor uitgaven in het kader van MARN+ gericht op de energietransitie;
  · In te stemmen om een bedrag van € 410.000 uit de totale dividenduitkering (groot € 510.000) vanuit ARN over het jaar 2021 uit te keren aan de 7 MARN-gemeenten en gemeente West Maas en Waal in twee delen;
  · In te stemmen met de concept Begroting 2024 onder voorbehoud dat de bevindingen van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen over de begroting 2024 en de bijbehorende begrotingswijzingen correct worden verwerkt;
  · de Meerjarenraming 2025-2027 ter kennisgeving aan te nemen;
  2. De brief aan het Algemeen Bestuur van de GR MARN met de zienswijzen vast te stellen.

 11. 4.7

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 7 juni 2023:
  1. De zienswijze op de begroting 2024 en jaarrekening 2022 van GR Park Lingezegen vast te stellen, inhoudende dat wij geen opmerkingen hebben.
  2. De brief aan GR Park Lingezegen vast te stellen.

 12. 4.8

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 7 juni 2023:
  1. De zienswijze over de voorliggende ontwerp- meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 (inclusief gewijzigde begroting 2023) van Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN) vast te stellen, waarin we aangeven dat:
  a. We instemmen met de Meerjarenprogramma begroting 2024-2027 (inclusief gewijzigde begroting 2023).
  b. We de noodzaak van zero emissie en mogelijk aanbesteden begrijpen en steunen.
  c. We daarmee ook zien dat deze ontwikkelingen extra druk leggen op de begroting en daarmee ook op onze gemeentelijke begroting
  2. De brief aan het bestuur van de BVO DRAN betreffende de zienswijze vast te stellen.

 13. 4.10

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 7 juni 2023:
  1. Onze zienswijze over voorliggende concept jaarrekening 2022, concept begrotingswijziging 2023 en conceptbegroting 2024 GGD Gelderland Zuid vast te stellen.
  In de zienswijze stellen wij voor:

  1. Conform de zienswijze in te stemmen met de jaarrekening 2022:
   - Vaststelling van de jaarrekening 2022, waarbij de facultatief afgenomen taken separaat worden beoordeeld in het kader van de verantwoording van de subsidies.
   - Toevoegen van het batig saldo van € 524.000 aan de algemene reserve van de GGD.

  2. Conform de zienswijze deels in te stemmen met de begrotingswijziging 2023;
   - in te stemmen met een uitzetting van structurele lasten met € 1.621.970 in verband met de gestegen loonkosten (gelijk aan 7,92%)als gevolg van de cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (geschat aandeel Nijmegen € 563.777),
   - bij het indexeringspercentage 2025 rekening te houden met 7,92% index bij de nacalculatie.
   - niet in te stemmen met de uitzetting ten behoeve van prijsstijgingen van materiële lastenstijging voortvloeiend bestaande contracten en aanbestedingen met € 397.343 voor 2023 en deze kosten voor dit jaar te dekken uit de Algemene Reserve. Voor 2024 wel in te stemmen met deze wijziging (geschat aandeel Nijmegen € 138.122).

  3. Conform de zienswijze in te stemmen met de begroting 2024, inhoudende de volgende uitzettingen ten opzichte van de begroting 2023:
   a) Een indexering van de uniforme inwonersbijdrage voor 2024 met 5,32% ad € 1.461.329 (aandeel Nijmegen € 584.426).
   b) Het verwachte tekort op de uitvoering van het Meldpunt Bijzondere Zorg ad € 312.800 voor 2024 eenmalig toe te staan en te dekken uit de reserve Beschermd Wonen van de centrumgemeente Nijmegen.
   c) Uitzetting van € 40.000 ten behoeve van crisisplan GGD (aandeel Nijmegen € 12.634).
   d) Uitzetting van € 159.378 ten behoeve informatiebeheer en juridische expertise (aandeel Nijmegen € 54.248).
   e) De extra kosten voor data- en informatiegestuurd werken ad € 175.275 (exclusief index) die met ingang van 2024 structureel worden opgenomen in de begroting (aandeel Nijmegen € 55.208).
   f) Uitzetting van € 323.737 ten behoeve van bedrijfsvoering voor de dienstverlening die wordt afgenomen van de Veiligheidsregio GZ (aandeel Nijmegen € 110.194).
   g) Bij de begroting Veilig Thuis voor 2024 stemmen we in met een incidentele verhoging voor ziektevervanging voor circa € 155.000. Geen structurele uitzetting op dit onderdeel.
   h) In te stemmen met de incidentele investeringslasten van € 100.000 voortvloeiend uit de aanbesteding kantoorautomatisering voor de jaren 2024 respectievelijk 2025 en deze te dekken door een onttrekking aan hun algemene reserve.
   i) Uitzetting ten behoeve van de organisatieontwikkeling en managementstructuur ad € 330.000 aandeel Nijmegen € 121.603) onder voorwaarde dat de GGD een nadere schriftelijke onderbouwing aanlevert voor besluitvorming over de zienswijze in gemeenteraad.
   j) Een correctie op inwoneraantallen binnen de regio Gelderland Zuid in 2024 en daarmee op de uniforme bijdrage (aandeel Nijmegen € 24.630).
   k) Uitzetting van de lasten voor de Nijmeegse Consultatiebureaus van € 45.976;
   l) Uitzetting van de lasten voor het rijksvaccinatieprogramma van € 27.531.
   m) Uitzetting van de lasten voor het toezicht en handhaving kinderopvang van € 34.234.

  4. Conform de zienswijze stemmen we niet in met de volgende onderdelen uit de begroting 2024:
   - Met de uitzetting van de begroting van het uniforme deel van de begroting voor het project Nu Niet Zwanger, maar deze taak als facultatieve dienst af te blijven nemen en subsidie voor deze taak te blijven verlenen.
   2. Wij dekken de lasten voortvloeiend uit de begrotingswijziging 2023 en de conceptbegroting 2024 als volgt:
   - Het effect van de begrotingswijziging 2023 (cao-ontwikkeling) voor het jaar 2023 (geschat aandeel Nijmegen € 563.777) kan geheel opgevangen worden binnen bestaande budgetten in onze begroting voor de GGD die ontstaan zijn door hogere indexering in de begroting (6,9%) dan de begrotingsrichtlijnen BRN 2023 (0,45%).
   - Het effect van de begrotingswijziging 2023 voor 2024 (cao-ontwikkeling en materiële lasten) en verdere jaren (aandeel Nijmegen € 701.899) kan voor € 217.013 niet opgevangen worden binnen de bestaande budgetten en wordt als begrotingsverschil indexering bij de stadsbegroting 2024 meegenomen.
   - De eenmalige uitzetting van de kosten Bijzondere Zorg 2024 ad € 312.800 kan eenmalig ten laste worden gebracht van de reserve Beschermd Wonen, programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg, taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+.
   - Het verschil dat ontstaat tussen de indexering 2024 van de inwonersbijdragen van 5,32 % GGD (aandeel Nijmegen € 584.426) en het werkelijk gehanteerde indexeringspercentage voor 2024 volgens de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen wordt als begrotingsverschil indexering in de stadsbegroting meegenomen.
   - De uitzetting voor de handhaving van kinderopvang (aandeel Nijmegen € 34.234) hebben we dekking binnen onze begroting.
   - Voor de kosten van de andere uitzettingen in de begroting van in totaal € 452.024, grotendeels bedrijfsvoering kosten (€ 365.883), hebben we geen dekking binnen het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg. Indien het AB GGD instemt met de voorgestelde uitzettingen in de begroting 2024 nemen we dit mee als knelpunten bedrijfsvoering GGD bij de opstelling van de stadsbegroting 2024.
   - De meerjarenraming 2025-2027 voor kennisgeving aan te nemen.
   3. Brief aan de GGD Gelderland Zuid vast te stellen over de zienswijze op concept jaarrekening 2022, concept begrotingswijziging 2023 en conceptbegroting 2024.

 14. 4.11

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 7 juni 2023:
  1. De adviezen van de Adviesfunctie over de jaarstukken 2022, 1e begrotingswijziging 2023 en Begroting 2024 met meerjarenperspectief 2025-2027 over te nemen en vast te stellen als zienswijzen, die luiden:
  a. Ten aanzien van de jaarstukken 2022:
  I. In te stemmen met de jaarrekening en met de voorgestelde resultaatbestemming, waardoor het negatieve resultaat van € 613.893,-- ten laste wordt gebracht van de algemene reserve.
  II. Aanvullend op het advies van de Adviesfunctie te vragen om het jaarverslag 2022 kwalitatief aan te vullen met:
  - Inzicht over de taken die niet zijn uitgevoerd in 2022 en de risico’s die dit met zich meebrengt, vooral over de Nijmeegse onderbesteding van 1 miljoen euro.
  - Een mededeling over de naleving van de kwaliteitscriteria en voor zover deze niet zijn of konden worden nageleefd, daarvan gemotiveerd opgave te doen.
  b. In te stemmen met de begrotingswijziging 2023.
  c. Ten aanzien van de begroting 2024:
  I. In te stemmen met de toegepaste indexering.
  II. Niet in te stemmen met het opnemen van de a-structurele kosten die samenhangen met de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, maar voor te stellen deze kosten periodiek bij de deelnemers aanvullend en onderbouwd in rekening te brengen.
  III. Te vragen om in de omzetverwachting ermee rekening te houden dat Nijmegen in de opdrachtverlening voor 2024, vanwege de zorgen rondom de haalbaarheid daarvan, uitgaat van de productie die is gerealiseerd in 2022.
  IV. Aanvullend op het advies van de Adviesfunctie meer rekening te houden met de reële kans op een lagere omzet door inzichtelijk te maken hoe in 2023 en 2024 afzonderlijk, anders dan door het vragen van aanvullende bijdragen door deelnemers, tegenvallende omzet kan worden opgevangen door ambities bij te stellen en kosten te dempen.
  d. De meerjarenraming 2025-2027 voor kennisgeving aan te nemen.
  2. Een reactie vast te stellen als aanvullende opmerkingen bij de zienswijzen, op de door de Adviesfunctie specifiek aangegeven inhoudelijke onderwerpen.
  3. De brief aan ODRN vast te stellen met daarin de bovengenoemde zienswijzen over de jaarstukken 2022, 1e begrotingswijziging 2023 en Begroting 2024 en de aanvullende opmerkingen.

 15. 4.12

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 7 juni 2023:
  1. In te stemmen met de jaarrekening 2022 en de resultaatbestemmingsvoorstellen;
  2. In te stemmen met de begroting 2024 en de begrotingswijziging 2023;
  3. In te stemmen met de meerjarenraming 2025-2027;
  4. De financiële gevolgen van de begroting 2024 van de VRGZ te verwerken in onze eigen stadsbegroting 2024. Daar waar de risico’s groter zijn dan de algemene reserve in de paragraaf weerstandsvermogen een risico op te nemen voor de VRGZ voor zover deze risico’s (€ 6.568.000,- C&R) de algemene reserve (€2.978.000,-) overschrijden; naar rato voor deelname van de gemeente Nijmegen is dit €1.130.781,90;
  5. De zienswijzebrief vast te stellen.

 16. 4.13

  Besluit

  Raadsbesluit 7 juni 2023:

  1. In te stemmen met de Jaarstukken over 2022, bestaande uit het Jaarverslag 2022 en de Jaarrekening 2022 inclusief accountantsverslag en de controleverklaring.
  2. In te stemmen met de Begroting 2024-2027.
  3. De in de brief verwoordde zienswijzen over het Jaarverslag 2022 en de Jaarrekening 2022 inclusief accountantsverslag, de controleverklaring en de Begroting 2024-2027 van de Groene Metropoolregio vast te stellen, waarin we aangeven:
   3.1 In te stemmen met de Jaarstukken 2022.
   3.2 In te stemmen met Begroting 2024-2027 op basis van de volgende aanpassingen die zijn gedaan:
   a. Indexering 2024 op basis van deze BRN-methodiek berekend op 7,3%.
   b. Toekenning RES-gelden met €0,65 per inwoner ten behoeve van de uitvoering van het Uitvoeringsplan RES 2023 – 2030.
   c. de gewijzigde begroting als gevolg van het RPW, welke geen consequenties heeft voor de inwonerbijdrage.
   d. de gewijzigde begroting voor de Woondeal, welke geen consequenties heeft voor de inwonerbijdrage.
   e. de gewijzigde begroting voor ‘Bruisende binnensteden, krachtige kernen’, welke geen consequenties heeft voor de inwonerbijdrage.
   4. In te stemmen met het voornemen om als Groene Metropoolregio lid te worden van de VNG Gelderland.
 17. 4.14

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 7 juni 2023:

  1. Het bezwaar van <     >, gericht tegen het Besluit straatnaam St. Titussingel’ van 21 december 2022 niet-ontvankelijk te verklaren wegens ontbreken van belang bij het maken van bezwaar tegen het besluit.
 18. 5
  BENOEMINGEN
 19. 5.1

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 7 juni 2023:
  Te benoemen tot fractievolger op voorwaarde dat de commissie voor geloofsbrieven een positief advies heeft gegeven:


  Op voordracht van de fractie van het CDA:
  1. G. (Gerardus) Oostenbrink

 20. 6
  Vragen van raadsleden aan het college
 21. 7
  DEBATSTUKKEN
 22. 7.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (5), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (9), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie SP (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (7), Fractie VVD (3)

  Bijlagen

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 7 juni 2023:
  1. De Stadsrekening 2022 vast te stellen.
  2. Het nadelig jaarrekeningresultaat van € 57.695.790 te onttrekken aan de saldireserve.
  3. Te verrekenen met reserves:
  a. De middelen vanuit de Decembercirculaire 2022 die niet tot besteding hebben geleid ad € 1.756.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Decembercirculaire.
  b. Een bestemmingsreserve te vormen voor Aardgasvrij. Hieraan de middelen vanuit het programma Openbare Ruimte die niet tot besteding hebben geleid van € 658.009 toe te voegen. En vanuit de reserve Decembercirculaire de middelen voor Aardgasvrij ad € 3.674.789 over te hevelen en toe te voegen aan de reserve aardgasvrij.
  c. De kosten die gemaakt zijn voor de opleidingen voor publiekszaken ten bedrage van € 300.000 te onttrekken aan de reserve opleidingsplan Publiekszaken.
  d. De niet uitgegeven middelen ter bestrijding van de energiecrisis waarvoor in 2022 € 1.000.000 beschikbaar was gesteld, weer toe te voegen aan de reserve Energiecrisis. Het betreft een storting in de reserve van € 897.460.
  e. Het saldo van de reserve Masterplan BUIG ad € 144.000 vrij te laten vallen en toe te voegen aan de saldireserve.
  f. De niet uitgegeven middelen ad € 100.000 voor het project Murals toe te voegen aan de Reserve 1% beeldende kunst.
  g. De bovenstaande reservemutaties van per saldo € 3.053.460 te onttrekken uit de saldireserve.
  4. De reserve Masterplan BUIG op te heffen.
  5. Een voorziening voor spaarverlof in te stellen.
  6. De volgende middelen als budgetoverheveling in de saldireserve vast te houden en in 2023 als budget beschikbaar te stellen.
  a. De middelen ad € 185.000 voor het inpandig inzamelen van afval in het Waalkwartier vanuit het programma Openbare Ruimte over te hevelen naar 2023.
  b. Middelen voor opvang ontheemden uit Oekraïne ad € 3.000.000.
  c. Middelen energietoeslag 2022 en 2023 ad € 10.800.584.van het investeringskrediet
  7. De volgende aanpassingen bij investeringen te verwerken:
  a. ''Extra investering binnenstad' (programma Economie en toerisme) een bedrag van € 1.300.000 vrij te laten vallen;
  b. De overschrijding van € 130.000 op het krediet 'Waalbrug fiets- en busbaan' (programma Bereikbaarheid) te verrekenen met het krediet ‘Bushaltes Traianusplein en singels’;
  c. De overschrijding van € 121.000 op het krediet 'reconstructie Graafseweg' (programma Bereikbaarheid) te verrekenen met het krediet ‘Bushaltes Traianusplein en singels’ en het krediet 'reconstructie Graafseweg' af te sluiten;
  d. Het restant van het krediet 'Verlengde Waalbrug fietspad oostzijde' (programma Bereikbaarheid) van € 28.000 vrij te laten vallen en het krediet af te sluiten;
  e. Het restant van het bulkkrediet 'Investeringen Openbare Ruimte' (programma Bereikbaarheid) van € 1.268.301 door te schuiven naar 2023;
  f. Het restant van het bulkkrediet 'Kunstgrasvelden' (programma Sport) van € 881.000 door te schuiven naar 2023;
  g. Het restant van het investeringskrediet 'installaties dienstgebouwen' van € 112.000 (programma Financiën) vrij te laten vallen;
  h. Het restant van het bulkkrediet bedrijfsinvesteringen van € 690.000 door te schuiven naar 2023.
  i. De begrotingswijziging over investeringskredieten vast te stellen (BW-01858).
  8. De begrotingswijziging budgetoverheveling (BW-01874) vast te stellen.

  Moties

  Titel
  Motie De nieuwe Nota Grondbeleid komt naar jullie toe deze zomer

  Toezeggingen

  Titel
  Kadernota Grondbeleid
 23. 7.2

  Stemuitslag

  voor 68%
  tegen 32%
  voor
  Fractie D66 (5), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (9), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (7)
  tegen
  Fractie CDA (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (3), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Geamendeerd raadsbesluit d.d. 7 juni 2023:
  1. Het bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 – 1 (Winkelcentrum- Weezenhof) gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestandNL.IMRO.0268.BP4018-VG01 met bijbehorende bestanden, met dien verstande dat in bijlage 1 behorende bij het bestemmingsplan, zijnde de Oplegnotitie Toolbox natuurinclusief ontwikkelen en bouwen Winkelcentrum Weezenhof van 25 april 2022, bladzijde 3 onder Stap 4- bepalen van type maatregelen, daar waar staat "Voor alle maatregelen geldt dat ze aantoonbaar: - minstens 5 jaar in goede staat moeten blijven; "dit wordt gewijzigd in "Voor alle maatregelen geldt dat ze aantoonbaar: - duurzaam in goede staat moeten blijven”.
  2. De zienswijzennota ‘bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 – 1 (Winkelcentrum- Weezenhof)’ vast te stellen;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke Ordening.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Weezenhof ook na 5 jaar natuurinclusief

  Moties

  Titel
  Motie Geen massa is kassa als norm voor goede ruimtelijke ordening
  Motie Hart van Weezenhof
  Motie Meer sturing aan de voorkant bij binnenstedelijke projecten
 24. 7.3

  Stemuitslag

  voor 74%
  tegen 26%
  voor
  Fractie D66 (5), Fractie GroenLinks (9), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie Stadspartij Nijmegen (7)
  tegen
  Fractie CDA (2), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie ODV (1), Fractie SP (3), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Geamendeerd besluit d.d. 7 juni 2023:
  De “Agenda versnelling mobiliteitstransitie” (bijlage 1) vast te stellen.
  Dit betekent dat we:
  1. maatregelen nemen om mobiliteit meer ruimte-efficiënt te maken door voorrang te geven aan en extra aantrekkelijk maken van lopen, fietsen, e-scooters, OV en deelmobiliteit waarbij rekening wordt gehouden met de doorstroming van het autoverkeer.
  2. gereguleerd parkeren, conform oplossingsrichting 2 of 3, uit te breiden en het
  college beide scenario’s inclusief financiële gevolgen uit te laten uitwerken en beide scenario's ter keuze voor te leggen aan de raad. Het college mag, in afwachting van deze uitwerking, op basis van parkeerdrukmetingen beargumenteerd overgaan tot het invoeren van gereguleerd parkeren in gebieden waar sprake is van veel overlast
  3. Stappen zetten om ons stadscentrum versneld verblijfsvriendelijk te maken door (versneld) in te zetten op een autoluwe binnenstad. Dit doen we op een manier die rekening houdt met de belangen van de binnenstadseconomie en de bereikbaarheid van de binnenstad voor iedereen. We zorgen dat autoluw maken op meer draagvlak kan rekenen daarom zorgen we voor voldoende alternatieven, zoals transferia. Ook gaan we straten sneller vergroenen, conform coalitie-akkoord, met dien verstande dat in alinea 3.1. bij punt 2 het woord "autovrij" te vervangen door het woord "autoluw";
  4. alternatieve maatregelen treffen om de stad voor mensen bereikbaar te houden, zoals de inzet van deelmobiliteit in wijken en stap op/stap af vervoer tussen station en binnenstad;
  5. ervoor kiezen ons mobiliteitsbeleid voor de bestaande stad meer in balans te brengen met het beleid in nieuwbouwgebieden, door onder andere in te zetten op betere fietsvoorzieningen en deelmobiliteitsconcepten;
  6. onze rol veranderen door meer regie te gaan voeren op de mobiliteitstransitie en hierin niet afwachtend maar actiever te opereren.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Een nulnorm voor de nulnorm
  Amendement Geen taboe op de heilige koe
  Amendement Geen uitsluiting in onze inclusieve binnenstad
  Amendement Houd de parkeervlek op z'n plek
  Amendement Op de juiste weg in de juiste versnelling, beslispunt 3
  Amendement Op de juiste weg in de juiste versnelling, beslispunten 1, 2 en 4
  Amendement Parkeer het waterbed; betaald parkeren voor iedereen
  Amendement Universele Verklaring van de Rechten voor Mobiliteit (UVRM)

  Moties

  Titel
  Motie 30-km per uur op de goede wegen
  Motie Auto's er uit Leefstraat er in
  Motie Bewoners blijven baas over betaald parkeren, beslispunt 1
  Motie Bewoners blijven baas over betaald parkeren, beslispunt 2
  Motie Bewoners en ondernemers op eerlijke afstand
  Motie Binnenstad bereikbaar voor iedereen
  Motie Boete op strooifietsen
  Motie De binnenstad versneld en zichtbaar vergroenen
  Motie Deelvervoer haalbaar en betaalbaar ook voor lage inkomens
  Motie Deelvervoer in gemeentelijke hand
  Motie Eerst transferia op orde dan de binnenstad autoluw
  Motie Hoogwaardig Openbaar Vervoer, om én in onze stad
  Motie Nijmegen, een bereikbare stad voor iedereen

  Toezeggingen

  Titel
  Transferia en parkeergarages
  Uitvoeringsplan en participatieplan
  Verblijfsvriendelijke binnenstad
  Voortgang mobiliteitstransitie
  Wegencategorisering
 25. 7.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (5), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (9), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie SP (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (7), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 7 juni 2023:
  1. Het beleidsplan schuldhulpverlening 2023 – 2026 vast te stellen;


  Dit betekent dat we;

  • De aanpak vroeger, sneller, beter voortzetten;
  • De mens als middelpunt zien en dit gedachtegoed in dit beleidsplan verankeren;
  • Inzet uitbreiden op preventie van geldzorgen en vroegsignalering van schulden in samenwerking met ketenpartners;
  • De laagdrempelige en duidelijke toegang voor geldzorgen voortzetten en verbeteren;
  • Effectieve dienstverlening voortzetten en nieuwe initiatieven implementeren;
  • Extra aandacht geven aan specifieke doelgroepen zoals jongeren en ondernemers;
  • Invulling geven aan de recent aangenomen raadsmoties over schuldhulpverlening, waaronder een indicatorenlijst voor schuldhulpverlening.

  Moties

  Titel
  Motie Inherente renteloze persoonlijke leningen
  Motie Retour afzender, beslispunt 1
  Motie Retour afzender, beslispunt 2
  Motie Starten zonder schulden
 26. 7.5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (5), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (9), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie SP (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (7), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 7 juni 2023:
  1. Onderstaande uitgangspunten vast te stellen, waarmee richting wordt gegeven aan de nieuwe legesverordening 2024:


  · We volgen zoveel mogelijk de model legesverordening van de VNG en nemen in ieder geval de artikelnummering over.
  · In afwijking van de model legesverordening blijven we leges heffen door een percentage van de bouwsom te vragen. Het gaat om een percentage van 2,7%.
  · Voor gevallen die onder de Wkb vallen, geldt voor de ruimtelijke toets een percentage van 2,2% van de bouwsom.
  · We gaan milieuleges heffen. Daarbij gaan we ervan uit dat het beoordelen van een milieubelastende activiteit niet meer tijd kost dan het beoordelen van een inrichting. We passen een beperkte staffel toe.
  · We kiezen voor verschillende tarieven voor een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa), omdat er verschil is in eenvoudige (kruimelgevallen) en complexe aanvragen.
  · Het vooroverleg willen we stimuleren. Het tarief zal daarom niet kostendekkend zijn.
  · Na een jaar brengen we de effecten in beeld en passen we de legesverordening waar nodig aan. Dit kunnen we ook tussentijds doen als daar aanleiding voor is.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Maatwerk voor kleinere bouwprojecten als uitgangspunt

  Moties

  Titel
  Motie Houd kleine verbouwingen betaalbaar
 27. 7.7

  Moties

  Titel
  Motie Centraal punt voor huisvestingsvragen huisartsen
  Motie De goede randvoorwaarden realiseren voor voldoende praktijkruimten voor huisartsen
 28. 7.8

  Moties

  Titel
  Motie De laatste 5% aanbesteden voor 100% zorg
  Motie Welzorg of keuzezorg That's the question

  Toezeggingen

  Titel
  Aanbevelingen zelfregiecentrum en klankbordgroep hulpmiddelen
  Input ervaringsdeskundigen
  Ontwikkelingen en verbeterplan Welzorg
 29. 8
  STEMSTUKKEN
 30. 8.1

  Dit voorstel is doorgeschoven naar een volgende politieke avond

  Amendementen

  Titel
  Amendement Meer meters, meer beter, beslispunt 1
 31. 8.2

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie D66 (5), Fractie GroenLinks (9), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie SP (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (7), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie CDA (2), Fractie GewoonNijmegen.NU (1)

  Besluit

  Geamendeerd raadsbesluit d.d. 7 juni 2023:
  1. De criteria voor zonne-energie op monumenten en in beschermde stadsgezichten, zoals opgenomen in de bijlage en die ook zonnepanelen aan de voorzijde van monumenten mogelijk maken, vast te stellen met dien verstande dat:


  Op pagina 2 onder het kopje ‘Regels die altijd gelden’ de volgende tekst te verwijderen: “De bestaande dakconstructie- of bedekking mag u niet verwijderen of beschadigen.” en te vervangen door “De bestaande dakconstructie- of bedekking mag u niet verwijderen of beschadigen. Alleen indien zonneceldakpannen van hetzelfde type dakpan (vorm en kleur) als de oude dakpannen worden aangebracht, mogen de oude dakpannen worden verwijderd.”


  Op pagina 2 onder het kopje ‘Regels voor zonnepanelen zichtbaar vanaf de openbare weg en op achterdakvlakken’ de volgende tekst (bullet) toe te voegen:
  · Zonneceldakpannen mogen op alle daken en dakvlakken tot aan de rand worden aangebracht, ongeacht eerder vergunde posities van zonnepanelen op andere dakvlakken in een blok. Zij dienen van hetzelfde type dakpan te zijn als de bestaande historische dakpannen die zij vervangen. Voorwaarde voor het leggen van zonneceldakpannen is dat de historische dakbedekking onbeschadigd en controleerbaar wordt opgeslagen voor eventuele teruglegging op een later moment.” En de erfgoedverordening zo spoedig mogelijk aan te passen waar dat nodig is door met een raadsvoorstel naar de raad te komen inclusief een toezicht en sanctiebepaling, zodat de bewaarplicht van historische dakbedekking geregeld wordt en zonneceldakpannen onder voorwaarden toegestaan kunnen worden op monumenten en beschermde stadsgezichten, en tot die tijd te handelen in de geest van deze wijziging.


  Op pagina 2 van de criteria (bijlage) onder het kopje ‘Regels voor zonnepanelen zichtbaar vanaf de openbare weg en op de achterdakvlakken’ uit de derde bullet het woord ‘anders’ te verwijderen zodat de zin luidt: “Bij schuine daken dient de kleur van de voorziening in overeenstemming met het achterliggende dakvlak of in zwart, antraciet of donkergrijs uitgevoerd te worden.”


  2. De criteria voor zonnepanelen uit hoofdstuk 5.3 van de Uitwerkingsnota Beeldkwaliteit 2014 in te trekken.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Een zonnepaneel voor iedereen die dat wil
 32. 8.3

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (5), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (9), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie Stadspartij Nijmegen (7), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie SP (3)

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 7 juni 2023:
  1. De zienswijze op de ontwerpjaarrekening 2022, de ontwerpbegroting 2024 inclusief een bijstelling van de begroting 2023 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen, met als belangrijkste punt instemming met de jaarstukken inclusief budgetoverhevelingen naar 2023 bij zowel de module WerkBedrijf als de module ICT Rijk van Nijmegen, vast te stellen;
  2. De brief aan het Dagelijks Bestuur van de MGR met de zienswijze van de gemeente Nijmegen op de ontwerpjaarrekening 2022 en de ontwerpbegroting 2024 van de MGR vast te stellen.

 33. 9
  BEHANDELADVIES NOG TE BEPALEN/OVERIG
 34. 10

  Besluit

  Conform besloten

 35. 10.1
  Brieven ter afdoening door het college van B&W (tenzij anders vermeld)
 36. 10.3
  Brieven nog in behandeling
 37. 10.4
  Brieven van het college van B&W ter kennisname (tenzij anders vermeld)
 38. 10.4.1

 39. 10.4.2

 40. 10.4.4

 41. 10.4.5

 42. 10.4.6

 43. 10.4.7

 44. 10.4.9

 45. 10.4.10

 46. 10.4.11

 47. 10.4.12

 48. 10.4.13

 49. 10.4.14

  Besluit

  Conform besloten

  Brief is besproken tijdens de politieke avond van 17 mei 2023

 50. 10.4.16

 51. 10.4.17

 52. 10.4.18

 53. 10.4.19

 54. 10.4.20

 55. 10.5