Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitronde (raadsvergadering)

woensdag 1 november 2023

16:00 - 22:55
Locatie

Stadhuis - Raadzaal

Voorzitter
H. Bruls

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 1 november 2023:
  Voorstellen aanvaard

  Orde van de vergadering:
  · Aan de agenda zijn toegevoegd
  - het Raadsvoorstel Benoeming voorzitter van de Rekenkamer als agendapunt 5.1
  -het Raadsvoorstel Benoeming fractievolger Gewoon.Nijmegen.Nu als agendapunt 5.2
  · Het Raadsvoorstel Straatnaamgeving Vredenburgplein wordt doorgeschoven naar de politieke avond van 29 november a.s.
  · De fractie van de PvdA doet een ordevoorstel om het Raadsvoorstel Asfaltcentrale APN van Dura Vermeer vanavond niet als stemstuk te behandelen maar als debatstuk.
  · Ik zal u straks voorstellen om in beslotenheid het debat te voeren over het Raadsvoorstel Asfaltcentrale APN van Dura Vermeer.
  · Er wordt vandaag gewerkt met spreektijd.  De volgende punten zijn niet in de raadskamers behandeld en voorgesteld wordt om deze als hamerstuk te behandelen:
  4.1 t/m 4.6, 4.8 en 4.9

 3. 3

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 1 november 2023:
  Voorstellen aanvaard

 4. 4

  Hamerstukken worden niet inhoudelijk besproken maar alleen vastgesteld.

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 1 november 2023:
  Conform besloten

  Voor de punten 4.1 t/m 4.6, 4.8 en 4.9 is geen spreektijd gevraagd en daarmee is ingestemd met de voorstellen.

 5. 4.1

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 1 november 2023:
  Conform besloten

 6. 4.2

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 1 november 2023:
  Conform besloten

 7. 4.3

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 1 november 2023:
  Conform besloten

 8. 4.4

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 1 november 2023:
  1. Begrotingswijziging BW-01892 vast te stellen, die regelt dat de middelen die we in 2023 ontvangen via de Specifieke Uitkering Informatiepunten Digitale Overheid opgenomen worden in de begroting 2023 van het programma Cultuur en Cultuurerfgoed.

 9. 4.5

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 1 november 2023:
  1. De geheimhouding op het college- en raadsvoorstel “Asfaltcentrale APN van Dura Vermeer, opgelegd bij collegebesluit d.d. 26 september 2023, te beëindigen wanneer er een besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders.

 10. 4.6

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 1 november 2023:

  1. De geheimhouding op de ‘Antwoordbrief agenderingsverzoek APN Dura Vermeer’ opgelegd bij collegebesluit van 26 september 2023 te beëindigen wanneer er een besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders.
 11. 4.8

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 1 november 2023:
  1. De beheersverordening “Nijmegen Vossenpels Midden-Noord en Dijkversterking Wolferen-Sprok 2023” vast te stellen als herstelbesluit overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0268. BV22301-VG01 met bijbehorende bestanden.

 12. 4.9

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 1 november 2023:
  1. Het besluit tot wijziging van de Afvalstoffenverordening Nijmegen 2022 vast te stellen, waardoor de bezorging van ongeadresseerd reclamedrukwerk alleen nog mogelijk is indien een ontvanger kenbaar heeft gemaakt hier prijs op te stellen.

 13. 5
  BENOEMINGEN
 14. 5.1

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 1 november 2023:
  1. De heer Jos van den Broek per 1 januari 2024 voor een periode van zes jaar te benoemen tot voorzitter van de Nijmeegse Rekenkamer.

 15. 5.2

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 1 november 2023:
  Te benoemen tot fractievolger op voorwaarde dat de commissie voor geloofsbrieven een positief advies heeft gegeven:


  Op voordracht van de fractie van GewoonNijmegen.Nu:
  1. L.A. (Leo) Venderbosch

 16. 6
  Vragen van raadsleden aan het college
 17. 7
  DEBATSTUKKEN
 18. 7.1

  Stemuitslag

  voor 56%
  tegen 44%
  voor
  Fractie D66 (6), Fractie GroenLinks (9), Fractie Stadspartij Nijmegen (7)
  tegen
  Fractie CDA (2), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie SP (3), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Geamendeerd raadsbesluit d.d. 1 november 2023:
  1. De stadsbegroting 2024 – 2027 vast te stellen, met dien verstande dat
  - De rente van de Gemeentelijke Kredietbank voor persoonlijke leningen in Nijmegen met ingang van 2024 wordt vastgesteld op 0%. Dit geldt voor alle nieuw af te sluiten persoonlijke leningen per 1 januari 2024;
  - De benodigde kosten te inventariseren (geschat op jaarlijks €20.000,-) en ten laste te brengen van het programma Werk en Inkomen, taakveld inkomensregelingen, schuldhulpverlening;
  - Voor de gemeentelijke WMO-consulenten in 2024, 2025, 2026 en 2027 jaarlijks een bedrag van €140.000,- toegevoegd wordt. Vanaf 2024 jaarlijks €100.000,- ten laste te brengen van het budget in de ‘Stelpost generatiepact’ uit het programma Bestuur en Organisatie en de overige €40.000,- ten laste te brengen van het budget in de post ‘Temperatuur dienstpanden verder omlaag, of delen niet verwarmen’ in het programma Bestuur en organisatie;
  - De bulkinvesteringen Woonomgevingsverbeteringen (Programma Openbare Ruimte) in 2024 worden gecorrigeerd. Met een verhoging gelijk aan het maximale investeringsbedrag wat een kapitaallast van €25.000,- oplevert. Deze kapitaallasten ten laste te brengen van het budget “stelpost generatiepact”(programma Bestuur en Organisatie);
  - De pilot van lhbti+ inclusie in de sport toegevoegd wordt, voor de financiering van 2024 (€50.000,-) en 2025 (€32.760,-). Het volledige bedrag in gelijke delen ten laste brengen van het budget voor “Overige maatschappelijke participatie”(programma Werk en Inkomen) in de jaren 2024 tot en 2027;
  - Alle basisscholen in Nijmegen, te beginnen met die 11 scholen met de hoogste CBS schoolweging, jaarlijks een vergoeding te bieden van €30,- per leerling te besteden aan een school reisje en dit te bekostigen uit het programma “Werk en Inkomen – Overige maatschappelijke participatie” tot een maximum van €60.000,-
  2. De veranderingen in de begroting vast te stellen zoals opgenomen in het deel Begroting -> Financieel beeld -> Programmabegroting.
  3. Het bijgestelde investeringsplan 2024 – 2027 dat is opgenomen in de paragraaf investeringen en de daarin opgenomen meerjarige doorrekening van de investeringsruimte vast te stellen, evenals de nieuwe investeringen zoals voorgesteld in het deel Begroting -> Financieel beeld -> Investeringen.
  4. De onttrekkingen en stortingen in de saldireserve te verwerken zoals opgenomen in het Begroting -> Financieel beeld -> Programmabegroting en toegelicht in het programma Financiën -> Veranderingen in de begroting.
  5. De subsidieplafonds voor de betreffende programma’s vast te stellen volgens het overzicht in het deel Financiële begroting > subsidies > subsidieplafonds.
  6. De grondslagen en uitgangspunten vast te stellen voor de Stadsbegroting zoals opgenomen in het deel Financiële begroting -> Grondslagen en uitgangspunten.’
  7. De veranderingen in de begroting vast te stellen zoals beschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen.
  8. De grondslagen en uitgangspunten vast te stellen voor de grondexploitaties zoals opgenomen in het deel Financiële begroting -> Grondslagen en uitgangspunten.

  Amendementen

  Titel
  Zoonose-preventie is de intentie
  Behoud de pot met goud voor de regenboog
  dierenmishandeling telt bij het vroegsignaleren en stoppen van geweld
  Een echte sociale lening
  Een fijne buurt, straat en samenleving. Investeer dan in woonomgevingsverbetering
  Elke spruit verdient een dagje uit
  Geen limiet van kracht op afhandeling van bezwaar of klacht
  Geen stank maar dank
  Geen voorschot nemen is schot in de roos
  Hop Hop, het wordt geen flop
  Meer indicatoren geven een beter beeld
  Niet opgeven, door-maatwerken
  Pak de wachtlijsten in de WMO aan
  Sterkste schouders, zwaarste lasten
  Veilige hoeksteen voor sociale wijken

  Moties

  Titel
  Je ziet niet alles aan de buitenkant
  10 000 banen voor 25 miljoen
  Ambassadeur voor klimaat en biodiversiteit
  Beslag moet je niet opkloppen
  Best party of the year; vierdaagse feesten betaalbaar voor iedereen
  De voetbal of legpuzzel (DVOL)
  Dukenburg blijft op de agenda staan
  elke vogel prijst zijn nest, eigen huis is allerbest
  Het is tijd voor een stadsbrede stadspas
  Kop van malden, geen kop van jut
  Maak gebruik van elkaars expertise een maatwerkbaan meer op maat
  Met hetzelfde gemak; gooi het in een grotere vuilnisbak
  Nieuw nu nog beter Ons reclamebeleid, beslispunten 1+2
  Nieuw nu nog beter Ons reclamebeleid, beslispunten 3+4
  Spaar milieu en bespaar geld, beslispunt 1
  Spaar milieu en bespaar geld, beslispunten 2+3
  Spaar milieu en bespaar geld, beslispunten 4,5+6
  Spelen met ambitie
  spreek uit over onze huisbank
  Voorkom anopsie bij hotspots
  Voorkomen is beter dan genezen
  WHO-normen zijn er niet voor niets, beslispunt 1
  WHO-normen zijn er niet voor niets, beslispunten 2+3
  woningnood vraagt om hogere ambities

  Toezeggingen

  Titel
  DVOL
  Extra uitvoeringskader BOSS
  Grotere vuilnisbakken
  Haalbaarheidsonderzoek
  Herziene koers vanuit Stichting Vierdaagsefeesten
  Ophogen frequentie GFT- en restafval
  Schoolreisjes
 19. 7.2

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (9), Fractie ODV (1), Fractie PvdA (4), Fractie SP (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (7), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie Partij voor de Dieren (3)

  Bijlagen

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 1 november 2023:
  1. De conclusies uit het MER Uitbreiding bedrijventerrein De Grift te aanvaarden;
  2. De ‘Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan ‘Chw-bestemmingsplan Nijmegen uitbreiding Bedrijventerrein De Grift’ vast te stellen;
  3. Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte ‘Chw-bestemmingsplan Nijmegen Uitbreiding bedrijventerrein De Grift’ gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0268.BP33600-VG01 met bijbehorende bestanden;
  4. Het beeldkwaliteitplan Uitbreiding bedrijventerrein De Grift gewijzigd vast te stellen;
  5. Af te wijken van artikel 6.12, eerste en derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en een exploitatieplan op grond van artikel 7c, tiende en elfde lid Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet door burgemeester en wethouders te laten vaststellen zodra er een aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen wordt ingediend voor gronden met een bouwverbod, uitsluitend indien er nog geen anterieure overeenkomst is gesloten om het kostenverhaal zeker te stellen.

  Amendementen

  Titel
  Amendement - Verberg XXL - logistiek in groene kruidenheuvel

  Moties

  Titel
  Motie Altijd een groen dak, beslispunt 2
  Motie Altijd een groen dak, beslispunten 1, 3+4
  Motie Een groen dak voor de Grift
  Motie Een robuuste groenstructuur op de grift
 20. 7.3

  Moties

  Titel
  Een man een man een woord een woord
 21. 8
  STEMSTUKKEN
 22. 9
  BEHANDELADVIES NOG TE BEPALEN/OVERIG
 23. 10
  Ingekomen stukken
 24. 10.1

 25. 10.2

  Bijlagen

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 1 november 2023:
  Conform besloten

 26. 10.3
  Brieven nog in behandeling
 27. 10.4
  Brieven van het college van B&W ter kennisname (tenzij anders vermeld)
 28. 10.4.1

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 1 november 2023:
  Conform besloten

 29. 10.4.2

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 1 november 2023:
  Conform besloten

 30. 10.4.3

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 1 november 2023:
  Conform besloten

 31. 10.4.4

 32. 10.4.5

 33. 10.4.6

 34. 10.4.8

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 1 november 2023:
  Conform besloten

 35. 10.4.9

 36. 10.4.10

 37. 10.4.11

 38. 10.4.12

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 1 november 2023:
  Conform besloten

 39. 10.4.13

 40. 10.4.14

 41. 10.4.15

 42. 10.4.16

 43. 10.4.17

 44. 10.4.18

 45. 10.4.19

 46. 10.4.20

 47. 10.4.21

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 1 november 2023:
  Conform besloten

 48. 10.4.24

 49. 10.5
  Brieven van interne organen en adviescommissies ter kennisname (tenzij anders vermeld)