Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitronde (raadsvergadering)

woensdag 20 december 2023

15:00 - 18:00
Locatie

Stadhuis - Raadzaal

Voorzitter
H. Bruls

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 20 december 2023:
  Voorstellen aanvaard

  Aan de agenda zijn toegevoegd;
  - Het Raadsvoorstel Toelaten raadslid D66 als agendapunt 5.1
  - Het Raadsvoorstel Benoeming lid en voorzitter commissie geloofsbrieven als agendapunt 5.2
  Door de fracties van de VVD, PvdA, CDA, Partij voor de Dieren en GewoonNijmegen.Nu zijn actuele vragen aangekondigd over Uitstel verplaatsing/verhuizing zaterdag versmarkt.
  Het voorstel is om het Raadsvoorstel Verzoek N.E.C. principe-uitspraak Goffertstadion door te schuiven naar de besluitronde van 31 januari 2024.
  Er wordt vandaag gewerkt met spreektijd vanaf het eerste debatstuk.  De volgende punten zijn niet in de raadskamers behandeld en voorgesteld wordt om deze als hamerstuk te behandelen:
  4.1 t/m 4.10

 3. 3

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 20 december 2023:
  Voorstellen aanvaard

 4. 4

  Hamerstukken worden niet inhoudelijk besproken maar alleen vastgesteld.

 5. 4.1

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 20 december 2023:
  Conform besloten

 6. 4.2

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 20 december 2023:
  Conform besloten

 7. 4.3

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 20 december 2023:
  Conform besloten

 8. 4.4

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 20 december 2023:
  - De geheimhouding op de raadsbrief ‘ Asfaltcentrale APN van Dura Vermeer’ opgelegd bij collegebesluit van 31 oktober 2023 te beëindigen wanneer er een definitief besluit is genomen inzake Asfaltcentrale APN door het college van burgemeester en wethouders.

 9. 4.5

  Bijlagen

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 20 december 2023:
  - De volgende objecten aan te wijzen als beeldbepalend pand of gemeentelijk monument en op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen:
  - Eerste Walstraat 64-74 (beeldbepalend pand)
  - Hatertseweg 111-113 (gemeentelijk monument)
  - Hertogstraat 23-25 (gemeentelijk monument)
  - Hertogstraat 68-72 (beeldbepalend pand)
  - Hessenberg 13-15 (gemeentelijk monument)
  - Jodenberg 6 (gemeentelijk monument)
  - Karrengas 20-22 (beeldbepalend pand)
  - Lange Hezelstraat 63 (gemeentelijk monument)
  - Lange Hezelstraat 97-103 (gemeentelijk monument)
  - Molenstraat 87 (beeldbepalend pand)
  - Piersonstraat 33-51 (beeldbepalend pand)
  - Piersonstraat 95-95A (gemeentelijk monument)
  - Pijkestraat 1 (gemeentelijk monument)
  - Pijkestraat 7-7A (beeldbepalend pand)
  - Van Berchenstraat 31-35 (gemeentelijk monument)
  - Van Broeckhuysenstraat 44-50 (gemeentelijk monument)
  - Van Broeckhuysenstraat 52-56 (beeldbepalend pand)
  - Villanovastraat 2-6 (gemeentelijk monument)


  - Het volgende object _niet_aan te wijzen als gemeentelijk monument:
  - Tweede Walstraat 118 (gemeentelijk monument)

 10. 4.6

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 29 december 2023:
  - Verordening op de heffing en de invordering van een baatbelasting in verband met het doortrekken van Smitjesland, Lent (Gmb-2002-035) met ingang van 1 januari 2024 in te trekken.
  - Verordening op de heffing en de invordering van een baatbelasting in verband met het doortrekken van Pelseland, Lent (Gmb-2002-036) met ingang van 1 januari 2024 in te trekken.

 11. 4.7

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 20 december 2023:
  1. Het bestemmingsplan Nijmegen Vossenpels Noord vast te stellen overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0268.BP22300-VG02 met bijbehorende bestanden, waarmee planologische kaders worden vastgelegd voor de ontwikkeling van het gebied Vossenpels Noord;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.

 12. 4.8

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 20 december 2023:
  - De planperiode van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 – 2023 tot en met 2025 te verlengen wat zorgt voor een blijvende onderbouwing van de rioolheffing.

 13. 4.9

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 20 december 2023:
  - De herziene verordeningen, zoals toegevoegd in de bijlage, vast te stellen:
  - Verordening financieel beleid, beheer en organisatie 2023;
  - Verordening controle financiële beheer en financiële organisatie 2023;
  - Verordening Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur 2023.


  In de verordeningen is opgenomen dat gelijktijdig met het vaststellen van de nieuwe verordeningen de huidige verordeningen worden ingetrokken. Het gaat gaan daarbij om:
  - Financiële verordening gemeente Nijmegen;
  - Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Nijmegen;
  - Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college van de gemeente Nijmegen gevoerde bestuur.

 14. 4.10

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 20 december 2023:
  - De Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 2011 in te trekken op 1 januari 2024.
  - Het volgende overgangsrecht vast te stellen: De bepalingen uit de Subsidieverordening Stedelijke vernieuwing blijven gelden voor de procedure rondom de aanvraag Prins Hendrikstraat 79 met registratienummer W.Z18.102060.01 totdat deze procedure is afgerond en alle besluiten onherroepelijk zijn.

 15. 4.11

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 20 december 2023:
  - Verordening op de heffing en de invordering van Leges 2024 (Legesverordening 2024) vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Legesverordening 2023 (Gmb-2022-574694).

 16. 4.12

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 20 december 2023:
  - Het bestemmingsplan Nijmegen Groenewoud Kwakkenberg - 8 (Groenewoudseweg 275) gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0268. BP9008-VG01 met bijbehorende bestanden, waarmee planologische kaders worden vastgelegd voor het toevoegen van maximaal 198 onzelfstandige woonruimtes en zelfstandige woonruimtes tezamen ten behoeve van studentenhuisvesting in het plangebied;
  - De zienswijzennota Nijmegen Groenewoud Kwakkenberg - 8 (Groenewoudseweg 275) vast te stellen;
  - Het document “GGD-Locatie, Stedenbouwkundige toelichting en principes voor beeldkwaliteit” als beeldkwaliteitsplan vast te stellen;
  - Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.

 17. 4.13

  Besluit

  Raadsvoorstel d.d. 20 december 2023:
  - Het raadsvoorstel ‘2e Voortgangsmonitor 2023’, collegebesluit 14 november 2023, in te trekken en te vervangen door raadsvoorstel ‘2e Voortgangsmonitor 2023’, collegebesluit 12 december 2023.
  - De 2e Voortgangsmonitor 2023 vast te stellen.
  - De begroting 2023 voor de meldingen zoals beschreven in de het hoofdstuk 'Meldingen in de begroting te verwerken' aan te passen;
  - De aanpassingen zoals beschreven in het hoofdstuk 'Investeringen' vast te stellen;
  - De budget neutrale wijzigingen zoals opgenomen in het Verzamelvoorstel vast te stellen;
  - Begrotingswijziging BW-01896 (Meldingen Voortgangsmonitor 2023), BW-01897 (Verzamelvoorstel) en BW-01898 (Investeringen) vast te stellen.

 18. 4.14

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 20 december 2023:
  - Het beleidsplan Verleden Beleefd 2024 - 2034 vast te stellen, met daarin de hoofdlijnen:
  1. De verhaallijnen uit de Erfgoedstrategie
  o Romeinse tijd,
  o de middeleeuwen,
  o de strategische ligging en
  o WO2 & Wederopbouw.
  2. Onze erfgoedcollectie
  3. Voor bewoners en bezoekers.
  4. We spelen in op verschillende soorten bezoekers (snuffelen en verdieping)
  5. We willen een mix van structurele verbeeldingen en incidentele activiteiten

 19. 5
  BENOEMINGEN
 20. 5.1

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 20 december 2023:
  De heer E.P.M. Verschuren per 20 december 2023 in de vrijgevallen vacature van mevrouw M. Synhaeve toe te laten tot lid van de gemeenteraad van de gemeente Nijmegen.

 21. 5.2

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 20 december 2023:
  - Te benoemen als lid van de commissie voor geloofsbrieven;


  o L.A.C.M. (Lusanne) Bouwmans


  - D.A.N. (Delano) van Luik aan te wijzen als voorzitter van de commissie voor geloofsbrieven.

 22. 6

 23. 7
  DEBATSTUKKEN
 24. 7.1

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (9), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie SP (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (7)
  tegen
  Fractie ODV (1), Fractie VVD (2)

  Besluit

  Geamendeerd raadsbesluit d.d. 20 december 2023:
  1. Verordening op de heffing en de invordering van Haven-, opslag- en overslaggelden 2024 (Verordening Scheepvaartrechten 2024) vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de verordening Scheepvaartrechten 2023 (Gmb-2022- 574617), met dien verstande dat de tarieven drinkwater en elektra als volgt aangepast worden aan de actuele tarieven geldend voor 2024 in rubriek IV (drinkwater en elektra tarieven) van de tarieventabel 1.1. behorend bij de Verordening Scheepvaartrechten:

  Rubriek IV Drinkwater en Elektra 2023 2024
  Het tarief voor het gebruik maken van de drinkwater- en walstroomvoorziening bedraagt:
  drinkwater per m3 € 2,20 € 2,38
  walstroom elektra per kWh € 0,22686 € 0,29

  2. Verordening op de heffing en de invordering van Toeristenbelasting 2024 (Verordening Toeristenbelasting 2024) vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de verordening Toeristenbelasting 2023 (Gmb-2022-574637).
  3. Verordening op de heffing en de invordering van Precariobelasting 2024 (Verordening Precariobelasting 2024) vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de verordening Precariobelasting 2023 (Gmb-2022-574581).
  4. Verordening op de heffing en de invordering van Marktgelden 2024 (Marktgeldverordening 2024) vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Marktgeldverordening 2023 (Gmb-2022-574452).
  5. Verordening op de heffing en de invordering van Parkeerbelastingen 2024 (Verordening Parkeerbelastingen 2024) vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de verordening Parkeerbelastingen 2023 (Gmb-2022-574569).
  6. Verordening op de heffing en de invordering van eenmalig Rioolaansluitrecht 2024 (Verordening eenmalig Rioolaansluitrecht 2024) vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de verordening eenmalig Rioolaansluitrecht 2023 (Gmb-2022-574472).
  7. Verordening op de heffing en de invordering van Reclamebelasting Nijmegen Centrum 2024 (Verordening Reclamebelasting Nijmegen Centrum 2024) vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de verordening Reclamebelasting Nijmegen Centrum 2023 (Gmb-2022-574416).

  Amendementen

  Titel
  Gelijke monniken gelijke kappen. Geen onnodig uitstel van heffingen
  In tijden van schaarste, geen cadeaus voor commerciële partijen
 25. 7.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (9), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie SP (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (7), Fractie VVD (2)

  Besluit

  Geamendeerd raadsbesluit d.d. 20 december 2023:
  1. De verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Nijmegen 2024 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Nijmegen 2023. Met als belangrijke wijzigingen:
  - Aan artikel 8 is een nieuw lid 5 toegevoegd omtrent een maatwerkvoorziening voor respijtzorg, met dien verstande dat:
  * Artikel 8 lid 5 sub d vervangen wordt door: In het onderzoek is uitgesloten dat de jeugdige zorg ontvangt uit de WLZ of zorg zou moeten ontvangen uit de WLZ, maar medewerking aan het indicatiebesluit weigert.
  * Artikel 8 lid 5 sub e vervangen wordt door: In het onderzoek is uitgesloten dat verpleegkundige handelingen nodig zijn en zorg onder de Zorgverzekeringswet valt of zou moeten vallen, hierbij wordt een aanvullende zorgverzekering niet als eis gesteld voor een eventueel maatwerkvoorziening respijtzorg.
  * Artikel 8 lid 5 sub b, g, h en i te schrappen en doornummering hier conform op aan te passen.
  - Artikel 9 lid 2 onder b is aangepast met betrekking tot het niet verstrekken van een woonvoorziening indien het betreffende verblijf niet als hoofdverblijf aangemerkt kan worden;
  - De tarieven PGB en ZIN zijn met 6,3% geïndexeerd. Daarbij is het informele PGB tarief voor hulp bij het huishouden daarna nogmaals verhoogd tot 20,99. Dit omdat de CRvB een uitspraak heeft gedaan dat de hoogte van het pgb-uurtarief moet worden vastgesteld aan de hand van de CAO’s die gelden voor hulp bij huishouden of begeleiding.

  Amendementen

  Titel
  Geef respijtzorg wat ademruimte
  Geen opgelegde aanvullende verzekering in plaats van respijtzorg
  Krijg geen (re)spijt

  Toezeggingen

  Titel
  Evaluatie
  Technische toelichting
 26. 7.4

  Stemuitslag

  voor 84%
  tegen 16%
  voor
  Fractie D66 (6), Fractie GroenLinks (9), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie SP (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (7)
  tegen
  Fractie CDA (2), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie ODV (1), Fractie VVD (2)

  Besluit

  Geamendeerd raadbesluit d.d. 20 december 2023 met inachtneming van een stemverklaring van het CDA:
  1. Het Gelders Warmte Infrabedrijf (GWIB) in te zetten als de voor de hand liggende samenwerkingspartner in het publiek integraal warmtebedrijf.
  2. De volgende uitgangspunten voor het oprichten van het publiek integraal warmtebedrijf vast te stellen:
  a. We streven naar een publiek deel in het publiek integraal warmtebedrijf van minimaal 61% als volgt:
  • de deelneming in het publiek integraal warmtebedrijf door de publieke partijen gemeente en Gelders Warmte Infrabedrijf bedraagt minimaal 51%;
  • de gewenste deelname door een energiecoöperatie in het publiek integraal warmtebedrijf is mogelijk voor een nog uit te werken deelname van naar verwachting 10%;
  • als er geen energiecoöperatie deel blijkt te gaan nemen, bedraagt de deelneming door de publieke partijen gemeente en Gelders Warmte Infrabedrijf minimaal 61%.
  b. In het publieke deel zetten gemeente en Gelders Warmte Infrabedrijf een gelijkwaardige publieke samenwerking op met een evenredig verdeelde deelneming (50-50);
  c. We streven naar een mogelijke deelneming van een (semi) publieke of marktpartij voor de taak warmtelevering in het publiek integraal warmtebedrijf voor maximaal 39% , eventueel afhankelijk van een te doorlopen marktconsultatie en aanbesteding.
  De beschikbare middelen uit de Rijksregeling Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) Proeftuin Dukenburg, onderdeel van de bestemmingsreserve aardgasvrij, in te zetten voor:
  a. Het verduurzamen van de warmtebronnen in Dukenburg;
  b. Het financieren van het aanleggen van de benodigde infrastructuur.

  Amendementen

  Titel
  Met 51% zitten we er al warmpjes bij
  Verken warmtebedrijf in publieke handen

  Moties

  Titel
  Energiecoöperatie van alle bewoners
  Geen privaat monopolie in warmtenet
  Ondersteun inwoners bij de participatie in het warmtebedrijf
  Verken warmte in publieke handen
 27. 8
  STEMSTUKKEN
 28. 8.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (9), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie SP (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (7), Fractie VVD (2)

  Besluit

  Geamendeerd raadsbesluit d.d. 20 december 2023:
  1. De voortgangsmeldingen vast te stellen
  2. De moties met de volgende volgnummers uit het voortgangsoverzicht af te voeren:
  9, 11, 13, 18, 19, 23, 33, 35, 46, 47, 52, 53, 58, 63, 64, 66, 67, 73, 81, 82, 83, 84, 89, 93, 99, 101 en 105.

  Amendementen

  Titel
  Uitvoering aanvaarde moties tm 12 juli 2023
 29. 8.2

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (9), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie SP (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (7)
  tegen
  Fractie ODV (1), Fractie VVD (2)

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 20 december 2023 met inachtneming van een stemverklaring van de Partij voor de Dieren:
  · Het bestemmingsplan Nijmegen Centrum - Stationsomgeving - 7 (Ontsluiting Tunnelweg - Kauwstraat) gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0268.BP5507-VG01 met bijbehorende bestanden, waarmee planologische kaders worden vastgelegd voor de beoogde nieuwe weg ter hoogte van Vissers Meubelen en de herinrichting van de Kauwstraat.
  · De zienswijzennota ‘Nijmegen Centrum - Stationsomgeving - 7 (Ontsluiting Tunnelweg – Kauwstraat)’ vast te stellen;
  · Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.

 30. 8.3

  Stemuitslag

  voor 84%
  tegen 16%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (9), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie Stadspartij Nijmegen (7)
  tegen
  Fractie ODV (1), Fractie SP (3), Fractie VVD (2)

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 20 december 2023 met inachtneming van een stemverklaring van de SP:
  · Raadsvoorstel ‘belastingverordeningen Rioolheffing, Reinigingsheffingen en Onroerende-zaakbelastingen 2024’, collegebesluit 14 november 2023, in te trekken en te vervangen door raadsvoorstel ‘belastingverordeningen Rioolheffing, Reinigingsheffingen en Onroerende-zaakbelastingen 2024’, collegebesluit 12 december 2023.
  · Verordening op de heffing en de invordering van de Rioolheffing 2024 (Verordening Rioolheffing 2024) vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de verordening Rioolheffing 2023 (Gmb-2022-574757).
  · Verordening op de heffing en de invordering van Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2024 (Verordening Reinigingsheffingen 2024) vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de verordening Reinigingsheffingen 2023 (Gmb-2022-574739).
  · Verordening op de heffing en de invordering van Onroerende-zaakbelastingen 2024 (Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2024) vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de verordening Onroerende-zaakbelastingen 2023 (Gmb-2022-574718).

 31. 9
  BEHANDELADVIES NOG TE BEPALEN/OVERIG
 32. 10
  Ingekomen stukken
 33. 10.4
  Brieven van het college van B&W ter kennisname (tenzij anders vermeld)
 34. 10.4.1

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 20 december 2023:
  Conform besloten

 35. 10.4.2

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 20 december 2023:
  Conform besloten

 36. 10.4.3

 37. 10.4.4

 38. 10.4.5

 39. 10.4.6

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 20 december 2023:
  Conform besloten

 40. 10.4.7

 41. 10.4.9

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 20 december 2023:
  Conform besloten

 42. 10.4.10

 43. 10.4.11

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 20 december 2023:
  Conform besloten

 44. 10.4.12

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 20 december 2023:
  Conform besloten

 45. 10.4.17

 46. 10.4.19

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 20 december 2023:
  Conform besloten

  Brief is besproken tijdens de politieke avond van 6 december 2023

 47. 10.4.21

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 20 december 2023:
  Conform besloten

 48. 10.5
  Brieven van interne organen en adviescommissies ter kennisname (tenzij anders vermeld)