Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitronde (raadsvergadering)

woensdag 27 september 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Stadhuis - Raadzaal

Voorzitter
H. Bruls

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:
  Voorstellen aanvaard

  Orde van de vergadering
  Aan agenda zijn toegevoegd;
  · het Raadsvoorstel Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester als hamerstuk, agendapunt 4.10
  · het Raadsvoorstel Benoeming lid Raadscommissie Grondexploitaties grote binnenstedelijke projecten als agendapunt 5.1.
  · het Raadsvoorstel Benoeming fractievolgers VVD en PvdA als agendapunt 5.2.
  · het Raadsvoorstel Benoeming lid Werkgeverscommissie Griffie als agendapunt 5.3
  · bij agendapunt 7.7, Startnotitie Toegankelijkheid fysiek domein, zijn geen moties aangekondigd. Hiermee komt dit agendapunt vanavond te vervallen als debatstuk
  · het voorstel is om, voorafgaand aan de behandeling van de debatstukken, eerst te stemmen over het Raadsvoorstel Joodse burgers in Nijmegen: onteigening en rechtsherstel
  · Verder heeft het college gisteren het raadsvoorstel Wijziging Verordening Parkeerbelastingen 2023 ingetrokken. U bent daar per brief over geïnformeerd. Conform artikel 32 van het Reglement van Orde kan dit alleen met toestemming van de gemeenteraad. 
  · Er wordt vandaag gewerkt met spreektijd vanaf het eerste debatstuk.  De volgende punten zijn niet in de raadskamers behandeld en voorgesteld wordt om deze als hamerstuk te behandelen:
  4.1 t/m 4.8 en 4.10

 3. 3

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:
  Voorstellen aanvaard

 4. 4

  Hamerstukken worden niet inhoudelijk besproken maar alleen vastgesteld.

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:
  Conform besloten

  Voor de punten 4.1 t/m 4.10 is geen spreektijd gevraagd en daarmee is ingestemd met de voorstellen.

 5. 4.1

 6. 4.2

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:
  Conform besloten

 7. 4.3

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:
  Conform besloten

 8. 4.4

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:
  1. Het Wijzigingsbesluit van de Verordening op de Commissie van bezwaarschriften inzake collegebesluiten vast te stellen en inwerkingtreding te bepalen op 1 september 2023.
  2. Het Wijzigingsbesluit van de Verordening vergoedingen bijwonen commissievergaderingen 2020 vast te stellen en inwerkingtreding te bepalen op 1 september 2023.

 9. 4.5

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:
  1. Het besluit tot wijziging van de APV vast te stellen.
  2. Het besluit tot wijziging van het Wijzigingsbesluit van de Algemene Plaatselijke Verordening van 30 november 2022, vast te stellen.

 10. 4.6

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:

  1. Begrotingswijziging BW-01894 vast te stellen die regelt dat alle middelen die we ontvangen via de SPUK Impuls Jongerencultuur opgenomen worden in de begroting 2023-2024 van het programma Cultuur en Cultureel erfgoed.
 11. 4.7

  Besluit

  Raadsbesluit 27 september 2023:
  1. Het verzoek tot opheffing van de geheimhouding, voor wat betreft de collegerondvraagmemo’s van 8 februari 2022 en 31 mei 2022 met betrekking tot de verkenning van de structurele oplossing voor asfaltcentrale Dura Vermeer, af te wijzen;

 12. 4.8

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:

  1. Niet in behandeling nemen van het burgerinitiatiefvoorstel van de heer/mevrouw W.F.C. Stam van 2 april 2023 inzake het elders parkeren van transportwagens van bedrijven in de wijk, op grond van de artikel 5, lid 1 en 2 en artikel 6, lid 4 en 5 van de Verordening op het burgerinitiatief en burgeragendering 2019.
 13. 4.9

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:
  De gemeenteraad besluit om het College opdracht te geven om:
  1. Alle 36 watertappunten aan te passen door het aanbrengen van diervriendelijke waterbakken.
  2. Daarbij in de fasering in ieder geval zo snel mogelijk die 10 watertappunten aan te passen die qua locaties het meest voor hand liggen. Voorts bij de resterende 26 bestaande watertappunten te streven naar een aanpassing binnen deze raadsperiode, waarbij gekeken mag worden naar de effectiviteit of doelmatigheid van de locaties.
  3. Alle nieuw te plaatsen watertappunten te voorzien van diervriendelijke waterbakken.
  4. De kosten te dekken uit het Programma Openbare Ruimte.

 14. 4.10

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:
  De verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2023 vast te stellen.

 15. 5
  BENOEMINGEN
 16. 5.1

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:
  1. Op voordracht van de fractie van de VVD mevrouw S. Buursink-de Graaf te benoemen als lid van de Raadscommissie Grondexploitaties grote binnenstedelijke projecten, ter vervanging van de heer M.C.W. Bakker.

 17. 5.2

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:
  Te benoemen tot fractievolger op voorwaarde dat de commissie voor geloofsbrieven een positief advies heeft gegeven:  Op voordracht van de fractie van de VVD:
  1. A.K. (Nick) de Graaf  Op voordracht van de fractie van de PvdA:
  1. J. (Jorin) van den Esschert

 18. 5.3

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:


  1. Op voordracht van de werkgeverscommissie mevrouw C.J.M. Brand te benoemen als lid van de Werkgeverscommissie Griffie, als bedoeld in artikel 2 van de Verordening werkgeverscommissie gemeenteraad Nijmegen 2012.

 19. 6
  Vragen van raadsleden aan het college
 20. 7
  DEBATSTUKKEN
 21. 7.1

  Stemuitslag

  voor 82%
  tegen 18%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (9), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Stadspartij Nijmegen (7)
  tegen
  Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:
  Het is een raadsvoorstel waarmee de Gemeenteraad van Nijmegen de volgende besluiten neemt:
  1. Het college van B&W de opdracht te geven voor de voorbereiding van een nieuw beleidskader Speelruimte, waarin wordt opgenomen dat iedere wijk minimaal één grote, groene speel-, sport- en ontmoetingsruimte krijgt.
  Voor het nieuwe beleidskader de volgende kaders mee te geven:
  2. Dat voor iedere wijk en dus óók voor de 9 stadsdelen er pér stadsdeel een ruimtelijke reservering wordt aangebracht waarbij de ideale afmeting 5000 m2 bedraagt als een groene plek waar jong en oud kunnen spelen, ontmoeten en bewegen bij stedelijke ontwikkelingen.
  Dat in wijken, waar deze ruimte niet aanwezig is, wordt gestreefd naar meer dan één kleiner groen sociaal knooppunt. Echter met dien verstande dat het uitgangspunt blijft dat er op stadsdeelniveau er minimaal één ruimtelijke reservering wordt aangebracht waarvan de ideale afmeting 5000 m2 bedraagt, waarvan slechts in hoogst uitzonderlijke gevallen van kan worden afgeweken.
  3. Dat dit hernieuwde beleidskader Speelruimte niet alleen gericht is op de doelgroep kinderen en jongeren, maar inclusief gericht is op alle doelgroepen.
  4. Dat participatie van diverse groepen mensen bij de totstandkoming van het nieuwe uitvoeringskader Speelruimte wenselijk is.
  5. Dat Wijkspeeltuinen, met of zonder gemeentelijk beheer, blijven bestaan naast de beoogde centrale grote, groene speel-, sport- en ontmoetingsplek per stadsdeel.
  6. Dat vooruitlopend op het nieuwe beleid alvast een start gemaakt wordt met de (her)inrichting van de speelplek in de wijk Meijhorst(24e, 25estraat) en de openbare ruimte om te komen tot een wijkspeeltuin in nauw overleg met de gebruikers en omwonenden.
  7. Het college van B&W de opdracht te geven een bedrag van€ 100.000uit het
  investeringsbudget voor onder andere het omvormen van kleine speelplekken in de wijk tot groene ontmoetingsplekken met speelaanleidingen. Deze kunnen gebruikt worden voor de realisatie van een nieuwe wijkspeeltuin in de Meijhorst.

 22. 7.2

  Stemuitslag

  voor 58%
  tegen 42%
  voor
  Fractie D66 (6), Fractie GroenLinks (9), Fractie Stadspartij Nijmegen (7)
  tegen
  Fractie CDA (2), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie VVD (3)

  Bijlagen

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:

  1. De ‘Nota zienswijzen inclusief ambtshalve wijzigingen’ van het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Winkelsteeg – Kanaalknoop Noord vast te stellen;
  2. Het Chw-bestemmingsplan Nijmegen Winkelsteeg – Kanaalknoop Noord gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0268.BPa12600-VG01 met bijbehorende bestanden;
  3. De ‘Nota inspraak inclusief ambtshalve wijzigingen’ van het beeldkwaliteitsplan Kanaalknoop vast te stellen;
  4. Het beeldkwaliteitsplan Kanaalknoop gewijzigd vast te stellen;
  5. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke Ordening.
  6. Over vijf jaar beoordelen of de geheimhouding, op de als geheim aangeduide gespreksverslagen opgelegd bij collegebesluit d.d. 22 augustus 2023, kan worden beëindigd.

  Amendementen

  Titel
  Amendement definities en bestemmingen in de knoop
  Amendement een reëel parkeerregime voor de Winkelsteeg

  Moties

  Titel
  Motie con(tinuiteit) amore
  Motie You turn keer de nieuwe koers voor WInkelsteeg Kanaalknoop Noord
 23. 7.3

  Initiatiefvoorstel ingetrokken, motie aangekondigd

  Moties

  Titel
  Motie klimaatbegroting Nijmegen beslispunt 3
  Motie klimaatbegroting Nijmegen beslispunten 1 en 2
 24. 7.5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (9), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Stadspartij Nijmegen (7), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:
  1. Herzien van de deelontwikkeling voormalige UWV-locatie, binnen de totale gebiedsontwikkeling Stationsgebied, door aanpassing van de volgende deelexploitaties:
  a. Fresiastraat/Koninginnelaan voormalige UWV (G235)
  b. Fresiastraat gemeentekavel (G236)
  c. Stationsgebied Algemeen (G246)
  2. Op basis van deze herziening het investeringskrediet 1KRD-K000331 op te hogen met €1,1 mln.
  3. De begrotingswijziging BW-01895 vast te stellen zoals opgenomen in bijlage 2.
  4. De geheimhouding op de als geheim aangeduide onderdelen van bijlage 1 van het raadsvoorstel ‘Herziening deelontwikkeling voormalig UWV-locatie binnen de gebiedsexploitatie Stationsgebied, opgelegd bij collegebesluit d.d. 11 juli 2023, te beëindigen op 29 september 2026.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Ga voor sociaal
 25. 7.6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (9), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Stadspartij Nijmegen (7), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Raadsvoorstel d.d. 27 september 2023:

  1. Het plan ‘gelijkwaardige kansen in het onderwijs’ vast te stellen (zie bijlage).
   a) waarin de focus ligt op de volgende uitgangspunten:
   1.de doelgroep jongeren 10-15 jaar
   2.We investeren niet gelijk over de hele stad, maar in de wijken en scholen waar dit nodig is om de gelijkwaardigere kansen te bevorderen
   3.het kind, het gezin en de omgeving
   4.Hoogwaardig, toegankelijk en vindbaar aanbod in de wijk
   5.We sluiten aan bij de verantwoordelijkheden van scholen en ouders, we nemen de verantwoordelijkheden niet over.
   6.duurzame investeringen op de lange termijn en aan te sluiten bij bestaande initiatieven in plaats van kortlopende projecten op te tuigen.
   b) en dit plan vorm te geven langs de programmalijnen ‘Iedereen kan meedoen’, ‘Iedereen kan groeien’, en ‘Iedereen kan hulp krijgen’

  Moties

  Titel
  Motie meer duidelijkheid voor kansengelijkheid
  Motie ongelijk investeren met jongerenwerk
 26. 7.9

  Moties

  Titel
  Motie Van armoedebeleid naar maatwerk in bestaanszekerheid
 27. 8
  STEMSTUKKEN
 28. 8.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (9), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Stadspartij Nijmegen (7), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:
  1. Vaststellen van de, in het onderzoeksrapport vermeldde, conclusies van het onderzoeksteam van de Radboud Universiteit Nijmegen (RU).
  2. Te besluiten tot rechtsherstel naar de huidige Nijmeegse Joodse gemeenschap voor het handelen van het gemeentebestuur tijdens de bezettingsjaren en vlak daarna door:
  - € 25.000,- beschikbaar te stellen voor publieksvoorlichting, die de Nijmeegse Joodse gemeenschap samen met andere partijen uit de stad kan vormgeven. Deze publieksvoorlichting zal in ieder geval bestaan uit:
  a. Expositiemateriaal voor in de synagoge en eventueel inzetbaar als reizende tentoonstelling, waarmee de Nijmegenaar kan kennismaken met het Joodse leven;
  b. Het opnemen van de vervolgingen in Nijmegen in een vaste tentoonstelling in het Informatiecentrum WO2 of het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis;
  c. Het onderbrengen van de informatie die verzameld wordt bij punten 2a. en 2b. in de collectie van het Regionaal Archief Nijmegen.
  3. Het instellen van een fonds en daarvoor eenmalig € 100.000 beschikbaar te stellen. Dit fonds zal bijdragen aan het vergroten van de herkenbaarheid van de Joodse gemeenschap in de huidige stad en aan de verbinding met andere groepen. Ook kunnen bijdragen uit het fonds benut worden voor initiatieven gericht op het tegengaan van antisemitisme. Als juridische vorm stellen we een stichting voor.
  4. Als gemeente geen verdiepend en aanvullend historisch onderzoek meer te doen in lijn met de wens vanuit de Joodse gemeenschap en het advies vanuit het onderzoeksteam van de RU.

 29. 8.2

  Moties

  Titel
  Motie - Niet verkopen maar creatief inzetten, beslispunt 2
 30. 8.3

  Stemuitslag

  voor 68%
  tegen 32%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie ODV (1), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Stadspartij Nijmegen (7), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie GroenLinks (9), Fractie Partij voor de Dieren (3)

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:
  1. Het bestemmingsplan Landschapszone - 12 (Dorpensingel Nijmegen) gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0268.BP24012-VG01 met bijbehorende bestanden;
  2. De zienswijzennota ‘ontwerp bestemmingsplanLandschapszone-12 (Dorpensingel Nijmegen)’ vast te stellen;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke Ordening.

 31. 8.4

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (9), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Stadspartij Nijmegen (7)
  tegen
  Fractie ODV (1), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:


  Aan de raad voor te stellen:
  1. De grens van de bebouwde kom van de woonplaats Lent (gem. Nijmegen) en van woonplaats Nijmegen zoals deze zijn aangewezen bij besluit van 25/05/2011 nr. 117-2010 als volgt aan te passen:
  Woonplaats Lent (gem. Nijmegen)
  - Vanaf de bestaande grens van de bebouwde kom op het punt direct ten oosten van de Prins Mauritssingel ca. 30 meter ten noorden van de Edith Piafstraat.
  - De oostzijde van de Prins Mauritssingel volgend in noordelijke richting tot de grens van de woonplaats Lent – woonplaats Nijmegen.
  - De woonplaatsgrens volgend in oostelijke richting tot aan de meest noordelijke punt van Zandsepad.
  Woonplaats Nijmegen (uitbreiding bebouwde kom oostzijde Prins Mauritssingel)
  - Vanaf het punt direct ten oosten van de Prins Mauritssingel op de grens van de woonplaats Lent – woonplaats Nijmegen.
  - De oostzijde van de Prins Mauritssingel/N325 volgend in noordelijke richting tot het punt ca. 400 meter ten noorden van het Keizer Augustusplein.
  - Vanaf dit punt in een rechte hoek af te buigen in oostelijke richting over een lengte van ca. 300 meter tot het punt direct ten westen van de Zwarteweg.
  - Vanaf dit punt de westzijde van de Zwarteweg volgend in zuidelijke richting over een lengte van ca. 250 meter.
  - Op dit punt de Zwarteweg overstekend in oostelijke richting tot het punt direct ten oosten van de Zwarteweg.
  - De Zwarteweg aan deze zijde in zuidelijke richting volgend over een lengte van ca. 100 meter tot het punt ten noorden van het tracé van de aan te leggen Dorpensingel
  - Vanaf dit punt de noordzijde van de aan te leggen Dorpensingel volgend in oostelijke richting tot aan de gemeentegrens met Lingewaard.
  - De gemeentegrens is zuidelijke richting volgend tot de grens van de woonplaats Lent.
  - Vanaf dit punt de grens van de woonplaats Lent volgend in westelijke richting tot aan de meest noordelijke punt van Zandsepad.
  - Vanaf dit punt de grens van de woonplaats Lent volgend in westelijke richting tot aan het punt direct ten oosten van de Prins Mauritssingel op de grens van de woonplaats Lent – woonplaats Nijmegen.
  Een en ander zoals is aangegeven op de bijbehorende situatietekening uitbreiding bebouwde kom d.d. 08-06-2021.

 32. 9
  BEHANDELADVIES NOG TE BEPALEN/OVERIG
 33. 10
  Ingekomen stukken
 34. 10.2

  Bijlagen

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:
  Conform besloten

 35. 10.4
  Brieven van het college van B&W ter kennisname (tenzij anders vermeld)
 36. 10.4.2

 37. 10.4.4

 38. 10.4.5

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:
  Conform besloten

 39. 10.4.6

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:
  Conform besloten

 40. 10.4.7

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:
  Conform besloten

 41. 10.4.8

 42. 10.4.11

 43. 10.4.12

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:
  Conform besloten

 44. 10.4.13

 45. 10.4.14

 46. 10.4.15

 47. 10.4.16

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:
  Conform besloten

 48. 10.4.18

 49. 10.4.19

 50. 10.4.22

 51. 10.4.24

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:
  Conform besloten

  Brief is besproken op 6 september 2023

 52. 10.4.25

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:
  Conform besloten

  Brief is besproken op 6 september 2023

 53. 10.4.26

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:
  Conform besloten

 54. 10.4.27

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:
  Conform besloten

 55. 10.4.28

 56. 10.4.29

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:
  Conform besloten

 57. 10.4.30

 58. 10.4.31

 59. 10.4.32

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:
  Conform besloten

 60. 10.4.33

 61. 10.4.34

 62. 10.4.35

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:
  Conform besloten

 63. 10.4.36

 64. 10.4.37

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:
  Conform besloten

 65. 10.4.38

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:
  Conform besloten

 66. 10.4.39

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:
  Conform besloten

 67. 10.4.40

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:
  Conform besloten

 68. 10.4.41

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:
  Conform besloten

 69. 10.4.42

 70. 10.4.43

 71. 10.4.44

 72. 10.4.45

 73. 10.4.47

 74. 10.4.49

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 27 september 2023:
  Conform besloten

 75. 10.4.50

 76. 10.5