Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitronde (raadsvergadering)

woensdag 29 november 2023

19:30 - 22:45
Locatie

Stadhuis - Raadzaal

Voorzitter
H. Bruls

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 29 november 2023:
  Voorstellen aanvaard

  Aan de agenda zijn toegevoegd;


  - Het Raadsvoorstel Aanwijzen accountant voor accountantscontrole 2024 e.v. als hamerstuk, agendapunt 4.10
  - Het Raadsvoorstel Opheffen geheimhouding documenten Asfaltcentrale (APN) van Dura Vermeer, agendapunt 4.11
  - Het Raadsvoorstel Benoeming fractievolgers Stadspartij Nijmegen en Partij voor de Dieren als agendapunt 5.1.  · Door de fracties van de VVD, ODV, PvdA, GewoonNijmegen.Nu, Stadspartij Nijmegen en GroenLinks zijn actuele vragen aangekondigd over Problemen voor de horecaondernemers n.a.v. het Glazen Huis.
  · Het voorstel is om het agendapunt Uitgifte erfpacht bij bestaande woonwagenstandplaatsen als debatstuk van de agenda te halen, er zijn geen moties aangekondigd.
  · Er wordt vandaag gewerkt met spreektijd vanaf het eerste debatstuk.  De volgende punten zijn niet in de raadskamers behandeld en voorgesteld wordt om deze als hamerstuk te behandelen:
  4.1 t/m 4.8, 4.10 en 4.11

 3. 3

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 29 november 2023:
  Voorstellen aanvaard

 4. 4

  Hamerstukken worden niet inhoudelijk besproken maar alleen vastgesteld.

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 29 november 2023:
  Conform besloten

  Voor de punten 4.1 t/m 4.11is geen spreektijd gevraagd en daarmee is ingestemd met de voorstellen.

 5. 4.1

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 29 november 2023:
  Conform besloten

 6. 4.2

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 29 november 2023:
  Conform besloten

 7. 4.3

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 29 november 2023:
  Conform besloten

 8. 4.4

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 29 november 2023:
  1. De zakelijke beschrijving, grondplantekening en de grondplanlijst behorende bij
  het onteigeningsplan Dorpensingel Nijmegen vast te stellen.
  2. De Kroon te verzoeken de op de grondplanlijst en grondplantekening vermelde
  gronden ten name van de gemeente Nijmegen ter onteigening aan te wijzen.
  3. Burgemeester en wethouders te machtigen na het raadsbesluit ondergeschikte
  aanpassingen/aanvullingen in de zakelijke beschrijving, grondplantekening en
  grondplanlijst door te voeren.

 9. 4.5

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 29 november 2023:
  1. Het Facetbestemmingsplan Archeologie 2023 en de Facetbeheersverordening Archeologie 2023gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in de bestanden NL.IMRO.0268.FBPArcheologie2023-VG01 en NL.IMRO.0268.FBVArcheologie2023-VG01 met bijbehorende bestanden, waarmee het juridisch toetsingskader voor de bescherming van de archeologische waarden binnen de gehele gemeente Nijmegen wordt vastgelegd;
  2. De zienswijzennota Facetbestemmingsplan Archeologie 2023 en Facetbeheersverordening Archeologie 2023 vast te stellen;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.

 10. 4.6

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 29 november 2023:
  1. In te stemmen het Regionaal Beleidsplan 2024-2027;
  2. In te stemmen met het Regionaal Risicoprofiel 2024;
  3. In te stemmen met het Regionaal Risicoprofiel 2024 voor Nijmegen;
  4. De zienswijzebrief vast te stellen.

 11. 4.7

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 29 november 2023:
  De volgende personen te benoemen tot lid van de referendumcommissie Nijmegen:
  1. De heer Willem van Genugten, emeritus hoogleraar internationaal recht aan de universiteit van Tilburg,
  2. Mevrouw Judith Wielders, rechter in de rechtbank ‘s-Hertogenbosch
  3. De heer Hessel Bos, docent bestuurskunde aan de Radboud Universiteit

 12. 4.8

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 29 november 2023:
  1. Overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 581231 aan de gekleurde openbare ruimte van het type ‘weg’ in de woonplaats Nijmegen de volgende straatnaam te geven: Vredenburgplein.
  2. De geometrie van de Waterstraat, Voorstadslaan, Marialaan en de Industrieweg aan te passen overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 581231 aan de gekleurde openbare ruimtes van het type ‘weg’ in de woonplaats Nijmegen.
  3. Het besluit treedt inwerking op de dag na publicatie.

 13. 4.9

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 29 november 2023:
  1. Het regioprogramma jeugd Rijk van Nijmegen 2023 – 2028 (vanaf nu regioprogramma jeugd) vast te stellen waarin uitgewerkt staat hoe we uitvoering geven aan de regionale ambitie: in het Rijk van Nijmegen versterken we kinderen en gezinnen zodat inzet van jeugdzorg minder vaak noodzakelijk is. Dit doen we door aan zes doelen te werken:
  · Inclusiever onderwijs
  · Grotere mentale veerkracht
  · Beter passende jeugdhulp voor complexe situaties
  · Meer jeugdhulp zo thuis mogelijk
  · Vaker zonder schade scheiden
  · Grotere veiligheid van gezinnen
  2. Het lokale plan jeugd vast te stellen waarin staat uitgewerkt hoe we lokaal opgavegericht werken aan de ambities en doelen zoals we die samen met de andere gemeenten uit de regio hebben geformuleerd. Dit is gedaan aan de hand van drie opgavesporen:
  · Een sterke basis voor kinderen en jongeren
  · Krachtige Buurtteams en normalisering
  · Meer bestaanszekerheid, meer maatwerk en stevige regie bij multiproblematiek
  · Meer bestaanszekerheid, meer maatwerk en stevige regie bij multiproblematiek

 14. 4.10

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 29 november 2023:
  1. Deloitte Accountants B.V. aan te wijzen als stadsaccountant op basis van de door hen ingediende offerte.

 15. 4.11

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 29 november 2023:
  De opgelegde geheimhouding op de volgende documenten conform de artikelen 23 en 89 Gemeentewet; artikelen 52 en 53 Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2023; artikel 15 en 16 van de Verordening Gespreksronden 2023 vanaf 29 november 2023, op te heffen vanwege het definitieve besluit door het college van burgemeester en wethouders om de APN van Dura Vermeer aan te kopen:
  - Raadsbrief d.d. 27 juni 2022 inzake Toekomst asfaltcentrale Dura Vermeer;
  - Vragen n.a.v. technische toelichting Dura Vermeer en antwoorden t.b.v. 6 juli 2022;
  - Feitenrelaas verkenning structurele oplossing asfaltcentrale APN van Dura Vermeer d.d. 6 juli 2022;
  - Toezeggingen d.d. 6 juli 2022 gespreksronde Dura Vermeer;
  - Opname gespreksronde Dura Vermeer d.d. 6 juli 2022;
  - Aanvullende antwoorden op technische vragen (6 juli 2022) Dura Vermeer d.d. 12 juli 2022;
  - RVS Asfaltcentrale APN van Dura Vermeer d.d. 22 november 2022;
  - Raadsbesluit ‘Toekomst asfaltcentrale APN van Dura Vermeer’ d.d. 21 december 2022;
  - Memo stadsadvocaat d.d. 22 november 2022;
  - Opname gespreksronde 14 november 2022;
  - Besluitenlijst 21 december 2022;
  - Opname besluitronde 21 december 2022;

 16. 5
  BENOEMINGEN
 17. 5.1

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 29 november 2023:
  Te benoemen tot fractievolgers op voorwaarde dat de commissie voor geloofsbrieven een positief advies heeft gegeven:


  Op voordracht van de fractie van Stadspartij Nijmegen:
  1. J. (Jelle) de Poorter


  Op voordracht van de fractie van de Partij voor de Dieren:
  1. C.E. (Carla) Schouwenaars

 18. 6

  Moties

  Titel
  Motie Serious Request

  Toezeggingen

  Titel
  Gesprek betrokken partijen
  Onderzoek inkorten aantal dagen verwijderen terras
 19. 7
  DEBATSTUKKEN
 20. 7.1

  Stemuitslag

  voor 87%
  tegen 13%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GroenLinks (9), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie SP (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (6)
  tegen
  Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie ODV (1), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 29 november 2023:

  1. Het bedrag van circa € 12.998.415 dat bij de decembercirculaire wordt toegekend in het gemeentefonds en € 1.455.140 vanuit Armoedebestrijding in te zetten voor de verstrekking en uitvoering van de energietoeslag 2023 aan de doelgroep tot 130% van het sociaal minimum, en het bedrag als volgt te verdelen:

  a. 2023: € 7.650.915
  b. 2024: € 6.802.640
  2. In totaal € 3.304.225 ten laste te laten komen van het programma Werk en Inkomen.
  3. De begrotingswijziging met nummer BW-01904 vast te stellen waarmee bovenstaand beslispunt in de begroting wordt verwerkt.

  Moties

  Titel
  Motie Een inclusieve energietoeslag

  Toezeggingen

  Titel
  Actief benaderen specifieke doelgroep
 21. 7.2

  Stemuitslag

  voor 82%
  tegen 18%
  voor
  Fractie D66 (6), Fractie GroenLinks (9), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie SP (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (6)
  tegen
  Fractie CDA (2), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie ODV (1), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 29 november 2023:
  1. De Huisvestingsverordening Gemeente Nijmegen 2024 vast te stellen, waarmee we regelen dat schaarse vrijkomende sociale huurwoningen rechtvaardig en evenwichtig worden verdeeld onder de diverse groepen woningzoekenden.

  Amendementen

  Titel
  Amendement De juiste WOZ-grens voor de opkoopbescherming
  Amendement Huisvestingsbeleid is keuzes maken in schaarste

  Moties

  Titel
  Motie Het Gouden Jaren Label, geborgenheid en samen ouder worden

  Toezeggingen

  Titel
  Leegstand
  WOZ waarden
 22. 7.3

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (9), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie Stadspartij Nijmegen (6), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie SP (3)

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 29 november 2023 met inachtneming van een stemverklaring van de VVD:
  1. Het bestemmingsplan Nijmegen Centrum - Stationsomgeving - 3 (hoek Tunnelweg-Koninginnelaan) gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0268.BP5503-VG01 met bijbehorende bestanden, waarmee planologische kaders worden vastgelegd voor de herontwikkeling van de voormalige UWV-locatie.
  2. De zienswijzennota ‘Nijmegen Centrum - Stationsomgeving - 3 (hoek Tunnelweg-Koninginnelaan)’ vast te stellen;
  3. Het beeldkwaliteitsplan ‘UWV-locatie, Koninginnelaan Nijmegen’ vast te stellen
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Groene Hoogten
  Amendement Parkeernormen en waarden

  Moties

  Titel
  Motie Waar een wil is, is een renderend zonnepaneel
 23. 8
  STEMSTUKKEN
 24. 8.1

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (9), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie Stadspartij Nijmegen (6), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie SP (3)

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 29 november 2023:
  1. Het zuidelijke deel van deelgebied Stedelijk Landgoed als te verwerven en ontwikkelen gebied uit de planexploitatie Winkelsteeg-Kanaalzone G650-G660, als onderdeel van de Gebiedsexploitatie Winkelsteeg, te halen en daarmee de verliesvoorziening met € 0,2 (mln) op contante waarde toe te laten nemen. Het risicoprofiel voor de planexploitatie Winkelsteeg-Kanaalzone G650-G660 daalt hierdoor met € 3,5 mln. (netto contante waarde).
  2. Het reeds verworven perceel in het zuidelijke deel van deelgebied Stedelijk Landgoed uit de planexploitatie Winkelsteeg-Kanaalzone G650-G660 te halen en onder te brengen bij materiële vaste activa als strategische gronden.
  3. Het woningbouwprogramma in deelgebied Kanaalknoop-Zuid met 58 woningen te verhogen en daarmee de verliesvoorziening met € 2,7 mln. te reduceren. Het risicoprofiel voor de planexploitatie Winkelsteeg-Kanaalzone G650-G66- stijgt hierdoor met € 0,5 mln. (netto contante waarde).

 25. 8.2

  Stemuitslag

  voor 82%
  tegen 16%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (9), Fractie ODV (1), Fractie PvdA (4), Fractie Stadspartij Nijmegen (6), Fractie VVD (2)
  tegen
  Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie SP (3)

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 29 november 2023 met inachtneming van stemverklaring van de Partij voor de Dieren en SP:
  1. Het regioarrangement Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen vast te stellen.
  2. Het regioarrangement Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen te gebruiken als leidraad voor gesprekken met andere overheden (Rijk, regio, provincie en waterschappen) over de grote ruimtelijke opgaven zoals wonen, bereikbaarheid, energie, (circulaire) economie, landbouw en natuur en als inbreng voor het NOVEX ontwikkelperspectief.
  3. De uitgangspunten van het regioarrangement Groene Metropoolregio
  Arnhem-Nijmegen door te vertalen naar de gebiedsprogramma’s waar de gemeenten in de Groene Metropoolregio samen met provincie, waterschappen en andere betrokkenen in deelgebieden aan werken.

 26. 9
  BEHANDELADVIES NOG TE BEPALEN/OVERIG
 27. 10
  Ingekomen stukken
 28. 10.1

 29. 10.3

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 29 november 2023:
  Conform besloten

 30. 10.4
  Brieven van het college van B&W ter kennisname (tenzij anders vermeld)
 31. 10.4.1

 32. 10.4.2

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 29 november 2023:
  Conform besloten

 33. 10.4.3

 34. 10.4.4

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 29 november 2023:
  Conform besloten

 35. 10.4.5

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 29 november 2023:
  Conform besloten

 36. 10.4.6

 37. 10.4.7

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 29 november 2023:
  Conform besloten

 38. 10.4.8

 39. 10.4.9

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 29 november 2023:
  Conform besloten

 40. 10.4.10

 41. 10.4.11

 42. 10.4.12

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 29 november 2023:
  Conform besloten

 43. 10.4.13

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 29 november 2023:
  Conform besloten

 44. 10.4.14

 45. 10.4.15

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 29 november 2023:
  Conform besloten

 46. 10.4.16

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 29 november 2023:
  Conform besloten

 47. 10.4.17

 48. 10.4.18

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 29 november 2023:
  Conform besloten

 49. 10.4.20

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 29 november 2023:
  Conform besloten

 50. 10.4.21

 51. 10.4.22

 52. 10.4.23

 53. 10.4.24

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 29 november 2023:
  Conform besloten

 54. 10.4.25

 55. 10.4.26

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 29 november 2023:
  Conform besloten

 56. 10.4.27

 57. 10.4.30

 58. 10.5